ราคากลางโครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสร้างโอกาสทางธุรกิจรายจังหวัด (Business Opportunity) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)