ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน