ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง (Cassette Type) ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง