ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างกิจกรรมสร้างเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มโอกาสทางการค้าภาคบริการโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง