คุยกับกรม / ทั่วไป

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
จำนวนผู้ถือหุ้นบริษัทที่ได้รับสิทธิ BOI
ฐิติ วิรทัศนุสรณ์ 2 มิถุนายน 2563 10:44:08
297 0
การเรียกค่าหุ้นหลังเลิกบริษัท
198 0
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (รายได้รับล่วงหน้า กับหนี้สินที่เกิดจากสัญญา)
สุภาวดี เกตุพิมล 28 พฤษภาคม 2563 17:28:25
199 0
สบช.3
Tunwalai Punpet 26 พฤษภาคม 2563 10:47:29
199 0
หนังสือรัยรอวและสำเนา
เสกสิทธิ์ ไชยโยธา 12 พฤษภาคม 2563 20:56:46
299 1 Y#กองข้อมูลธุรกิจ .
22 พฤษภาคม 2563 12:48:58
ธุรกิจ รับเขียนแผนธุรกิจ สามารถจดทะเบียนบริษัทได้ไหม
Sirachach Mothina 3 พฤษภาคม 2563 20:35:23
167 0
Hello
Time Hacker 24 เมษายน 2563 05:08:03
152 0
บุคคลทั่วไปสามารถค้นหาทะเบียนพาณิชย์ผ่านช่องทสงออนไลน์ได้หรือไม่
Wa Wa 15 เมษายน 2563 14:58:01
373 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
24 เมษายน 2563 12:01:30
การยื่นขอแก้ไขชื่อกรรมการผู้ลงนาม
มาซาคาสุ จินกุ 14 มีนาคม 2563 16:42:30
213 0
การจดจัดตั้งบริษัทแบบหุ้นบุริมสิทธิ์
มาซาคาสุ จินกุ 14 มีนาคม 2563 16:39:47
176 0
การขอเข้าพบกรม
มาซาคาสุ จินกุ 13 มีนาคม 2563 18:31:12
222 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
16 มีนาคม 2563 15:26:35
รายการย่อในงบแสดงฐานะการเงิน
Ravipa Charoenkoop 11 มีนาคม 2563 08:57:58
299 0
การถือหุ้นข้าราชการ
172 0
กรณีชื่อที่จองหมดอายุ
จุ้ย พิบูรณ์ 10 มีนาคม 2563 09:46:57
158 0
การประชุมผู้ถือหุ้น
ดารุณี ไชยพรม 6 มีนาคม 2563 15:54:16
227 0
ทายาทหุ้นสวนผู้จัดการตาย
อุสา พวงมณี 5 มีนาคม 2563 13:24:49
165 0
หนังสือมอบอำนาจ
สุธาสินี แซ่ฟู 3 มีนาคม 2563 19:40:50
464 0
สอบถามการเปิดร้านเพ้นเล็บ ต่อขนตา
ฐปนัท ผมงาม 25 กุมภาพันธ์ 2563 11:11:44
344 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
3 มีนาคม 2563 16:06:16
ตรวจสอบใบทะเบียนพานิชณ์ แชร์ลูกโซ่
เขทนันท์ ขวัญแก้ว 22 กุมภาพันธ์ 2563 09:21:36
566 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
10 มีนาคม 2563 10:59:11
ใบเสร็จรับเงินที่ส่งให้ลูกค้าทางอีเมล
ปภาวี พิพัฒนลักษณ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563 12:54:09
238 0