กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
แผนผังเว็บไซต์  
 
   เกี่ยวกับกรม
   ประวัติกรม
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
   ค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   จริยธรรม/จรรยาข้าราชการ
   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
   ข้อกำหนดว่าด้วยมาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
   ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
   คณะกรรมการจริยธรรม
   กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
   โครงสร้างและหน่วยงาน
   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
   ภารกิจและยุทธศาสตร์
   รายงานประจำปี 
   รายงานต้นทุนผลผลิต
   รายงานงบการเงินรวม
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี 
   ชมเชยภาพลักษณ์ใหม่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   รางวัลเกียรติยศ
   กฎหมาย
   กฎหมายและระเบียบ
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ
 22 หุ้นส่วนและบริษัท
   พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
   พระราชบัญญัติกำหนดความผิดฯ พ.ศ. 2499 
   พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
   พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
   พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
   พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
   พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
   พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 
   แสดงความคิดเห็นร่างกฏหมาย
   คำวินิจฉัย
   ถาม-ตอบ
   Webboard
   ข้อเสนอแนะร้องเรียน
   แบบสำรวจ
   ติดต่อกรม
   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   สำนักต่างๆภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
   สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
 นโยบายเวบไซต์
   เงื่อนไขในการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการทางอินเทอร์เน็็ต
   แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัย
บริการออนไลน์
     
บริการข้อมูล
คู่มือสำหรับประชาชน
x
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
x
การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
x
ข้อมูลธุรกิจ
x
จดทะเบียนธุรกิจ
x
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
x
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
x
อัตราค่าธรรมเนียม
x
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
x
งานธุรกิจส่วนภูมิภาค
x
     
คลังความรู้_old
วิดิทัศน์(Vdo)การใช้งานระบบงาน
x
คู่มือการให้คาปรึกษาธุรกิจ SMEs
x
ภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ (infographic)
x
คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ
x
คู่มือการใช้งานต้นแบบการประเมินสถานะทางธุรกิจ
x
คู่มือการเป็นนิติบุคคล
x
คู่มือเริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง
x
รวมคำศัพท์เทคนิคภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th