ข้อมูลธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2563 (ม.ค.-มิ.ย.)