พาณิชย์ 'ชวน'ผู้มีรายได้น้อยพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก