สำนักงานบัญชีคุณภาพร่วมผลักดันนโยบายพัฒนา SMEs ด้านบัญชี และสร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)

สำนักงานบัญชีคุณภาพร่วมผลักดันนโยบายพัฒนา SMEs ด้านบัญชี
และสร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)
 
       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังสำนักงานบัญชีคุณภาพ 121 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกับหอการค้าไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (สสว.) จัดการอบรมเกี่ยวกับบัญชี การเงิน และภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ฟรี!!! เพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่ม 21 มกราคม 2559ขณะเดียวกันสำนักงานบัญชีคุณภาพยังได้ร่วมกับกรมฯ สร้างนวัตกรรมระบบบัญชีเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing)
       กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเพิ่มองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ SMEs คือ การจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลทางบัญชีและการเงินไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ได้มีการประชุมร่วมกับสำนักงานบัญชีคุณภาพที่กรมฯ ให้การรับรองทั้ง 121 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานบัญชีคุณภาพที่จะเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตร "บัญชี... ชี้ช่องรวย