เริ่มต้นปี 2559 ต่างด้าวลงทุนเพิ่มในไทย 31 ราย นำเงินลงทุนเข้ามามากกว่า 1,077 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 1,800 คน

เริ่มต้นปี 2559 ต่างด้าวลงทุนเพิ่มในไทย 31 ราย
นำเงินลงทุนเข้ามามากกว่า 1,077 ล้านบาท จ้างงานคนไทยกว่า 1,800 คน
 
              นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2559 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มอีกจำนวน 31 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น เบลเยียม และสิงคโปร์ ซึ่งจะมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจมากกว่า 1,077 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ช่วยกระตุ้นการขยายตัวของธุรกิจในประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย จำนวน 1,731 ราย รวมถึงมีการถ่ายถอดเทคโนโลยีใหม่ๆ และองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน
               ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิทยาการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่ ผู้ประกอบไทยยังไม่มีความชำนาญ หรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น วิทยาการเฉพาะต้นแบบสำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาสินค้าระดับ World Wide ของ "CARTIER