พาณิชย์ เร่งผลักดัน SMEs ไทยรุ่งไกล แนะใช้ระบบบัญชีที่ดีปิดจุดอ่อนควบคุมรับ-จ่าย

พาณิชย์ เร่งผลักดัน SMEs ไทยรุ่งไกล แนะใช้ระบบบัญชีที่ดีปิดจุดอ่อนควบคุมรับ-จ่าย
วิเคราะห์สภาพคล่องทุกมิติ ก่อนตัดสินใจขยายธุรกิจ มั่นใจ! SMEs ไทยไปต่อได้
หากมีระบบบัญชีที่ดี สามารถบ่งบอกตัวตนที่แท้จริง พร้อมกำหนดทิศทางอนาคตกิจการ
 
                        พาณิชย์ เร่งผลักดัน SMEs ไทยให้รุ่งไกล แนะใช้ระบบบัญชีที่ดีควบคุมรายรับ-รายจ่าย วิเคราะห์สภาพคล่องทุกมิติ ก่อนตัดสินใจขยายธุรกิจ เชื่อ!! จุดอ่อนด้านบัญชีทำให้ SMEs ไทยไปไม่ถึงฝั่งฝัน เตรียมใช้ระบบบัญชีมาตรฐานสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ มั่นใจ!! SMEs ไทยไปต่อได้ หากมีระบบบัญชีที่ดี ซึ่งสามารถ บ่งบอกได้ถึงตัวตนที่แท้จริง พร้อมกำหนดทิศทางอนาคตของกิจการได้
                        นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ไทยให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมแข่งขันในทุกเวทีการค้า จึงได้วางกรอบการพัฒนา SMEs ไทยอย่างเป็นระบบ พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ"
                       "หนึ่งในมาตรการส่งเสริมธุรกิจ SMEs ไทยให้มีความแข็งแกร่ง คือ การนำ "ระบบบัญชีที่ดี" มาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ เนื่องจาก สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ SMEs ของไทยไม่ประสบความสำเร็จ คือ จุดอ่อนด้านการจัดทำบัญชีที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ การละเลยในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามหลักบัญชีสากล ทั้งนี้ ระบบบัญชีที่ดีมีมาตรฐานจะสะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงของกิจการ ความสามารถในการบริหารธุรกิจ ความมีประสิทธิภาพด้านการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน รวมทั้ง แสดงถึงความก้าวหน้าและความเป็นไปเป็นมาของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตรวจสอบและการเข้าร่วมลงทุนของนักลงทุนทั่วไป อีกทั้ง ยังเป็นการง่ายต่อการนำเสนอธุรกิจเพื่อพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงินเมื่อต้องการแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ ระบบบัญชีที่ดี ยังเป็นการประเมินศักยภาพของกิจการได้อีกทางหนึ่ง ทำให้เห็นถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนหรือจุดบกพร่องต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดทิศทางหรือขยายธุรกิจในอนาคต"
                       "และจากจุดอ่อนที่เกิดขึ้น กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร คือ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยด้านการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องและได้มาตรฐานตามหลักบัญชีสากล ใช้ชื่อกิจกรรมว่า "บัญชี...ชี้ช่องรวย" โดยจะทำการอบรมฯ ทั้งในระบบห้องเรียน และระบบออนไลน์ (e-Learning) ผ่านทาง www.dbdacademy.com ซึ่งจะเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านบัญชีสากล ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้ SMEs สามารถใช้ระบบบัญชีที่ดีมีมาตรฐานมาช่วยยกระดับและสร้างโอกาสในการทำกำไรให้ธุรกิจ รวมทั้ง ใช้เป็นเครื่องมือวัดความสามารถในการบริหารกระแสเงินสดว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะทำให้คู่ค้าหรือผู้ร่วมลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในธุรกิจมากยิ่งขึ้น"
                       การอบรม "บัญชี...ชี้ช่องรวย" ได้เริ่มทำการอบรมไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา จำนวน 12 ครั้ง แบ่งเป็น ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 7 ครั้ง และส่วนภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง มีผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน และจะดำเนินการอบรมฯ อย่างต่อเนื่องในอีก 5 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 1) กลุ่มภาคกลาง ได้แก่ สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม ลพบุรี 2) กลุ่มภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก กำแพงเพชร ลำปาง แพร่ 3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด หนองคาย 4) กลุ่มภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และ 5) กลุ่มภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการอบรมใน 5 กลุ่มจังหวัดดังกล่าว ประมาณเดือนกรกฎาคม 2559
                        ผู้ประกอบการ SMEs สนใจเข้าร่วมอบรม "บัญชี...ชี้ช่องรวย" สามารถติดต่อได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 4407 หรือ สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 หรือ www.dbd.go.th
 
******************************************************
ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                                                                      ฉบับที่ 48 / วันที่ 11 เมษายน 2559