พาณิชย์ชวนนิติบุคคลมาประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นปี 59 ผู้รับรางวัลได้สิทธิ 'เชิดชู โชว์ความดี' ในหนังสือรับรอง

พาณิชย์ชวนนิติบุคคลมาประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นปี 59
ผู้รับรางวัลได้สิทธิ 'เชิดชู โชว์ความดี' ในหนังสือรับรอง
 
                     กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนนิติบุคคลประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ พร้อมต่อยอดสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจให้แก่ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นด้วยการเผยแพร่ความดีผ่านหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคลทั้งรูปแบบเอกสารและออนไลน์ให้สาธารณชนรับทราบ ที่ผ่านมามีนิติบุคคลได้เผยความดีแล้วกว่า 340 ราย
                    นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า ได้ส่งเสริมและเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนและให้สิทธิประโยชน์กับธุรกิจที่ได้รับรางวัลจากการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นในแต่ละปี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูนิติบุคคลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสู่สาธารณชน ประกอบกับเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิติบุคคลรายอื่นๆ ได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ยังสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มมากขึ้น สำหรับในปีนี้กรมฯ กำลังประกาศรับสมัครนิติบุคคลเพื่อเข้าร่วมการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นประจำปี 2559 จึงขอเชิญชวนนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และส่งงบการเงินอย่างถูกต้องต่อเนื่องทุกปีสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจ อย่างไรก็ดี ในฐานะที่กรมฯ เป็นหน่วยงานรับจดทะเบียนธุรกิจและให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล รวมถึงการออกหนังสือรับรอง จึงได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น โดยที่ผ่านมากรมฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่นทั้งหมดบนหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคลกว่า 340 ราย ซึ่งมีข้อความว่า "นิติบุคคลนี้ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี ...." อันจะเป็นการช่วยสร้างให้ นิติบุคคลมีความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจทั้งในสายตาของคู่ค้าและนักลงทุนจากในและต่างประเทศได้อีกทาง
                    นอกจากข้อมูลการได้รับรางวัลที่ปรากฏในหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคลเมื่อมีผู้มาขอรับบริการเอกสารจะได้พบเห็นแล้ว ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถปรากฏจากการสืบค้นผ่านระบบบริการข้อมูลของกรมฯ ได้ทางออนไลน์อีก 2 ช่องทางคือ ทางเว็บไซด์ www.dbd.go.th (หัวข้อ คลังข้อมูลธุรกิจ) และทางแอพพลิเคชั่น DBD e-Service ที่กรมฯ ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายในการเชิดชูนิติบุคคลที่มีธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นบนหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล ในครั้งนี้จะทำให้ธุรกิจที่ได้รับรางวัลทำดียิ่งขึ้น และมีส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจรายอื่นยึดถือเป็นต้นแบบ นำไปสู่การมีธรรมาภิบาลธุรกิจต่อไปซึ่งจะเป็นการเสริมรากฐานธุรกิจของไทยให้มั่นคงยั่งยืนอย่างถาวร
                    สุดท้ายนี้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นประจำปี 2559 สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครและแบบประเมินตนเองทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้- 30 เมษายน 2559 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองธรรมาภิบาลธุรกิจ 02 547 5988 สายด่วน 1570 หรือ dbd2558@gmail.com
 
****************************************
ที่มา: กองธรรมาภิบาลธุรกิจ                                                                                                           ฉบับที่ 50 / 12 เมษายน 2559