แนวทางปฏิบัติ/คำวินิจฉัย

แนวทางปฏิบัติ/คำวินิจฉัย

 
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
- สรุปองค์ความรู้ของคณะทำงานให้คำปรึกษาแก่นายทะเบียน
- แนวทางการรับจดทะเบียนยกเลิกสำนักงานสาขาของห้างหุ้นส่วนบริษัทและบริษัท มหาชนจำกัด
- แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางฯ พ.ศ. 2549
- ข้อแตกต่างของระเบียบการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทฯ ปี 2538 และปี 2549