สมาคมการค้า

 

การจดทะเบียนสมาคมการค้า

1. ตัวอย่างการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค้า
2. ตัวอย่างการจัดส่งทะเบียนสมาชิก
3. ตัวอย่างการร่างข้อบังคับ
4. ตัวอย่างการจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
5. ตัวอย่างการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
6. ตัวอย่างการจดทะเบียนเลิกสมาคมการค้า
7. ตัวอย่างการเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี
8. ตัวอย่างการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
9. รายชื่อสมาคมการค้าทั่วประเทศ

 

ลักษณะของสมาคมการค้า

         สมาคมการค้า คือ สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการค้าหรือ อุตสาหกรรม หรือการเงิน หรือทางการประมง หรือทางเกษตรกรรม หรือธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน การจัดตั้งสมาคมการค้า มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจประเภทเดียวกัน หรือ วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกัน ร่วมกันจัดตั้งสมาคมการค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทเดียวกันนั้น

2.ผู้เริ่มก่อการ กรอกแบบคำขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า (ส.ห.1) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบ เอกสารประกอบดังต่อไปนี้

         2.1 รายการขออนุญาตและจดทะเบียน (แบบ ส.ห.2) 
         2.2 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง (แบบ ส.ห.3)
         2.3 ข้อบังคับ
         2.4 หลักฐานการเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจของผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
         2.5 สำเนาหนังสือแสดงสิทธิการใช้สถานที่จัดตั้ง
         2.6 แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพร้อมรูปถ่าย
         2.7 หนังสือมอบอำนาจ

ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบจำนวน1 ชุด โดยผู้เริ่มก่อการทุกคนต้อง
ลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ยื่นคำขอ (1) หรือ (2)

3.เมื่อตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบแล้วถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนายทะเบียนจะสั่งอนุญาตและออกใบอนุญาตพร้อมทั้งจดทะเบียนสมาคมการค้า 4. สมาคมการค้าที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า จะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีสิทธิ และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 กำหนดไว้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะได้ดำเนินการเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
 
สถานที่ยื่นคำขอ
            การยื่นคำขออนุญาตและจดทะเบียนสมาคมการค้า ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 
           (1) กรณีสำนักงานของสมาคมการค้าตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี  ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

           (2) กรณีสำนักงานของสมาคมการค้า ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในจังหวัดที่สำนักงานของสมาคมการค้าตั้งอยู่ 

ค่าธรรมเนียม 
การขออนุญาตจัดตั้งและจดทะเบียนสมาคมการค้า ผู้ขอจดทะเบียนต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราดังต่อไปนี้

           (1) ใบอนุญาตสมาคมการค้า ฉบับละ 400 บาท
           (2) การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ ครั้งละ 5 บาท 
           (3) การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ ครั้งละ 5 บาท 

หน้าที่ของสมาคมการค้า

           สมาคมการค้า ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ดังนี้
1. จัดทำทะเบียนสมาชิกเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของสมาคมการค้าและให้ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกนั้นแก่นายทะเบียน ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และ เมื่อมีการรับสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก ให้ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วให้แก่ นายทะเบียน ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รับสมาชิกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง

2. จัดประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรก เพื่อเป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนของสมาคมการค้าในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเมื่อเลือกตั้งคณะกรรมการแล้ว จะต้องนำไปยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เลือกตั้ง

3. การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับจะต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ลงมติให้แก้ไข

4. การเลือกตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการจะต้องนำไปจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ

5. จัดทำงบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนซึ่งจัดว่าเป็นรอบปีในทางบัญชี และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชี

6. จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินกิจการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
 
7. การเลิกสมาคมการค้าจะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดมีเหตุที่ทำให้เลิก ในกรณีดังต่อไปนี้

                  (1) มีข้อบังคับกำหนดให้เลิกในกรณีใดและเมื่อมีกรณีนั้น 
                  (2) ตั้งโดยมีกำหนดเวลาและ เมื่อสิ้นเวลานั้น
                  (3) เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก
                  (4) เมื่อล้มละลาย

8. สมาคมการค้าใดไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป และขาดการติดต่อกับสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าเกิน 2 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจใช้ดุลยพินิจให้เลิกสมาคมการค้าได้
9. การยื่นจดทะเบียนหรือจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำตามกำหนดโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นจะมีความผิด และต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด

รายการขออนุญาต การขอจดทะเบียน หรือการแจ้งและเอกสารประกอบ
1. การขออนุญาตและจดทะเบียนจัดตั้ง 
                  - คำขอ : แบบ ส.ห.1
                  - เอกสารประกอบรายการ : ข้อ 2.1-2.7

2. การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ
                - คำขอ : แบบ ส.ห.1
                - ข้อบังคับที่ขอแก้ไข 
                - สำเนารายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติ
                - สำเนาหนังสือแสดงสิทธิการใช้สถานที่ตั้งสำนักงาน(กรณีแก้ไขที่ตั้งสำนักงาน)
                - แผนที่แสดงที่ตั้งโดยสังเขปพร้อมรูปถ่าย (กรณีแก้ไขที่ตั้งสำนักงาน)
                - ใบอนุญาตฉบับเดิม (กรณีแก้ไขชื่อสมาคมการค้า)
                - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอจดทะเบียน
                - หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

3. การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
                - คำขอ : แบบ ส.ห.1
                - หนังสือรับรองความประพฤติของกรรมการ แบบ ส.ห.3 (กรณีใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการ)
                - หนังสือรับรองประวัติกรรมการ แบบ ส.ห.6
                - รายชื่อคณะกรรมการ แบบ ส.ห.7
                - สำเนารายงานการประชุมใหญ่/คณะกรรมการครั้งที่มีมติ
                - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ขอจดทะเบียน
                - หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

4. การแจ้งเลิก/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี
                - คำขอ : แบบ ส.ห.1
                - รายการแจ้งเลิก/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี แบบ ส.ห.8
                - สำเนารายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่มีมติ
                - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน
                - หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

5. การแจ้งเสร็จการชำระบัญชี
                - รายการแจ้งเสร็จการชำระบัญชี: แบบ ส.ห.10
                - รายงานการชำระบัญชี : แบบ ส.ห.9
                - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชี
                - หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

6. การแจ้งทะเบียนสมาชิก
                 - หนังสือนำส่ง
                 - แบบ ส.ห.11

      
**หมายเหตุ **
1. แบบพิมพ์ต่างๆ ไปที่ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์