ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประเภทของการจดทะเบียน
1. จดทะุเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน  
2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด  

 

2.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
2.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน  
2.3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ดวงตรา 
2.4 แก้ไขเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวง 
2.5 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ) 
2.6 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม) 
3. จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด 
4. จดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน  
5. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน 


**หมายเหตุ**
การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์


          การจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัด การการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนให้ระบุในแบบ หส.๑ และหน้าหนังสือรับรองว่า "สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง" และแบบหนังสือมอบอำนาจให้ระบุว่ายื่นต่อ "นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง" คลิกดูตัวอย่าง