จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๙


กฎกระทรวง
จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน
และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
พ.ศ. ๒๕๔๙

--------------------------------------------------------------------------------


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๑๔ มาตรา ๑๐๑๘ และมาตรา ๑๐๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
   ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
   (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๑) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   (๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๒) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   (๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๕) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   (๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๙๖) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   (๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   (๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๐๒) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   (๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)
   (๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   (๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   (๑๐) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
   (๑๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) 
   (๑๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)
   (๑๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)
   (๑๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)
   (๑๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)
   (๑๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)
   (๑๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)
    ข้อ ๒ ให้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นนายทะเบียนกลาง และข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป ในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งนายทะเบียนกลางแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
   ข้อ ๓ ให้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทขึ้นในท้องที่ที่นายทะเบียนกลางเห็นสมควร โดยมีจำนวนสำนักงาน เขตพื้นที่รับผิดชอบ และวันเปิดทำการตามที่นายทะเบียนกลางกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งนายทะเบียนกลางแต่งตั้งเป็นนายทะเบียน
   อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียน และหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกลางกำหนด
 
  ข้อ ๔ให้นายทะเบียนกลางประกาศกำหนดแบบคำขอจดทะเบียน
 
  ข้อ ๕ เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดแล้วให้ตรวจคำขอนั้น ถ้าถูกต้องตามกฎหมาย ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและให้สั่งรับจดทะเบียนไว้ 
 
  ข้อ ๖ การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้านายทะเบียน
ในกรณีที่ไม่อาจลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนได้ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้ถือว่าลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเป็นที่ถูกต้อง เมื่อผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้
  (๑) กรณีลงลายมือชื่อในราชอาณาจักร
        (ก) พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอ
จดทะเบียนมีภูมิลำเนาอยู่
        (ข) สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือ
        (ค) บุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด 
  (๒) กรณีลงลายมือชื่อในต่างประเทศ
        (ก) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว
        (ข) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น หรือ
        (ค) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง
  ข้อ ๗ บรรดาประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎกระทรวงที่ให้ยกเลิกตามข้อ ๑ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
  ข้อ ๘ บรรดาคำขอจดทะเบียนที่ยื่นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ถือเป็นคำขอจดทะเบียนที่ได้ยื่นตามกฎกระทรวงนี้
  ข้อ ๙ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๑) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) ได้กำหนดให้นายทะเบียนกลางแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์เป็น นายทะเบียน ซึ่งทำให้มีข้อจำกัดในการแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อบริการประชาชน สมควรแก้ไขปรับปรุงให้สามารถแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปเป็นนายทะเบียน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ให้มีความสะดวกมากขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้