กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร ฉ.2พ.ศ.2551

กฎกระทรวง
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร
การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับ
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

--------------------------------------------------------------------------------
 
       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๑๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๐๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
       ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
  
       ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
       (๑) การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
ทุกจำนวนเงินทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกัน
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้คิดเป็น
๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ รวมกันไม่ให้ต่ำกว่า
และไม่ให้เกิน
   
   
 
 
๑๐๐ บาท
                                ๑,๐๐๐ บาท
  ๕,๐๐๐ บาท
   
   (๒) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือเปลี่ยนแปลงการลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน
   
   (ก) การจดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน
ทุกจำนวนเงินทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่เพิ่มขึ้น
รวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้คิดเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ รวมกันไม่ให้เกิน 
 
   (ข) การจดทะเบียนเข้าเป็นหุ้นส่วน 
  
   (ค) การจดทะเบียนออกจากการเป็นหุ้นส่วน 
   
    (ง) การจดทะเบียนลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
  
    (จ) การจดทะเบียนเปลี่ยนสิ่งที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วน 
     
    (ฉ) การจดทะเบียนเปลี่ยนจำพวกผู้เป็นหุ้นส่วน 
เศษของสองร้อยอักขระ ให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน
 
  
   
   
   
   
   
   
 
 
๑๐๐ บาท
   
  ๕,๐๐๐ บาท
   
คนละ  ๓๐๐ บาท
   
คนละ  ๓๐๐ บาท
คนละ  ๓๐๐ บาท
   
คนละ ๓๐๐ บาท
   
คนละ ๓๐๐ บาท
   
   
   
     ข้อ ๓  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๒/๑) ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙
      (๑๒/๑) การจดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน    
หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด
ทุกจำนวนเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แห่งจำนวนทุนที่กำหนดไว้   
เศษของ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้คิดเป็น
ทั้งนี้ รวมกันไม่ให้ต่ำกว่า
และไม่ให้เกิน
   
   
  ๕๐๐ บาท
  ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  ๕,๐๐๐ บาท
                                                  ๒๕๐,๐๐๐ บาท
   

ให้ไว้ ณ วันที่  ๓  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๑
นายไชยา  สะสมทรัพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง และค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ชัดเจนเพียงพอและไม่ครอบคลุมถึงการจดทะเบียนบางประเภททำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ ประกอบกับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด  สมควรแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ชัดเจนและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้