แก้คำผิดประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การจดทะเบียนแปรสภาพ


แก้คำผิด
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

--------------------------------------------------------------------------------

  
  
เรื่อง การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัทจำกัด ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป
       เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
  
       หน้า ๒๓ บรรทัดที่ ๙ คำว่า หรือห้างหุ้นจำกัด ให้แก้เป็น หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด