กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีผู้ร้องเรียนฟ้องร้อง 'หุ้นหาย' และ 'ถูกขีดออกจากกรรมการ'

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชี้แจงข้อเท็จจริง 
กรณีผู้ร้องเรียนฟ้องร้อง