กรมพัฒน์ฯ ร่อนจดหมายเกือบ 1,000 ฉบับ ถึงนิติบุคคลกทม. ไร้แหล่งที่ตั้งเพื่อยืนยันและอัพเดทข้อมูลให้ถูกต้อง ป้องกัน 'การตั้งบริษัทกลวง'

กรมพัฒน์ฯ ร่อนจดหมายเกือบ 1,000 ฉบับ ถึงนิติบุคคลกทม. ไร้แหล่งที่ตั้ง
เพื่อยืนยันและอัพเดทข้อมูลให้ถูกต้อง ป้องกัน 'การตั้งบริษัทกลวง'
 
                          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คุมเข้มนิติบุคคลต้องมีสถานที่ตั้งจริงตามที่จดทะเบียน หลังพบว่า กรมฯ มีหนังสือติดต่อไปแล้วแต่ไปรษณีย์ส่งคืน ไม่สามารถติดต่อได้ เร่งให้ยืนยันสถานที่ตั้งเพื่อแสดงความมีตัวตน 'ไม่ใช่ธุรกิจผี' ย้ำต้องรีบดำเนินการก่อนเลยกำหนด 15 วัน หลังได้รับหนังสือ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับหนัก และอาจถูกขีดออกจากทะเบียน
                         นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบการทำธุรกิจของนิติบุคคลให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในแนวทางการตรวจสอบคือ การแสดงสถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง มีตัวตนจริง สามารถติดต่อได้ โดยที่ผ่านมากรมฯ เคยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เพื่อแจ้งเตือนในเรื่องต่างๆ (อาทิ การติดตามการนำส่งงบการเงินประจำปี หรือการแจ้งยืนยันเอกสารทางบัญชี) ไปยังนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในส่วนพื้นที่ของ 'กรุงเทพมหานคร' จำนวน 920 ราย พบว่าเอกสารดังกล่าวถูกตีกลับเนื่องจาก ไม่มีสถานที่ตั้งของนิติบุคคล และไม่ตรงตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับฐานข้อมูลการจดทะเบียนของกรมฯ
                         "กรมฯ จึงได้ทำหนังสือถึงผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจำนวน 1,060 ฉบับ เพื่อให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งที่เป็นปัจจุบันหลังพบว่า ไม่สามารถติดต่อกับนิติบุคคลตามสถานที่ตั้งที่ได้ จดทะเบียนไว้ จึงขอความร่วมมือจากผู้แทนนิติบุคคลที่ได้รับหนังสือโปรดเร่งดำเนินการโดยด่วน และขอให้ยืนยันและตอบกลับมายังกรมฯภายใน 15 วันหลังจากได้รับหนังสือ ทั้งนี้ กรมฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับนิติบุคคล โดยได้แนบแบบฟอร์มการยืนยันสถานที่ตั้ง พร้อมทั้งไปรษณีย์ตอบกลับโดยนิติบุคคลไม่ต้องชำระค่าจัดส่งแต่อย่างใด" อธิบดี กล่าว
                         การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในมาตรการป้องกันการหลอกลวงและสร้างความโปร่งใสในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องระบุสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและติดตามความเคลื่อนไหว หากนิติบุคคลไม่มีสถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา 14 ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และกรรมการบริษัทมีความผิดตามมาตรา 25 ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท รวมถึงอาจเป็นเหตุให้นายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนอีกด้วย
                         นิติบุคคลที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5989
 
**************************************************
 ที่มา : กองธรรมาภิบาลธุรกิจ                                                                                                           ฉบับที่ 1 / 1 มกราคม 2560