พาณิชย์ 'ย้ำ' ตลาดอี-คอมเมิร์ซไทยแรงไม่ตกเตรียมจัด 4 อีเว้นท์ใหญ่ ดันผู้ประกอบธุรกิจเข้าสู่ตลาดระดับสากล

พาณิชย์ 'ย้ำ' ตลาดอี-คอมเมิร์ซไทยแรงไม่ตก
เตรียมจัด 4 อีเว้นท์ใหญ่ ดันผู้ประกอบธุรกิจเข้าสู่ตลาดระดับสากล
 
                             พาณิชย์ 'ย้ำ' ตลาดอี-คอมเมิร์ซไทยแรงไม่ตก มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เตรียมจัด 4 อีเว้นท์ใหญ่ หวังดันผู้ประกอบธุรกิจไทยเข้าสู่ตลาดระดับสากล เพิ่มส่วนแบ่งและสร้างจุดแข็งการตลาดให้ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซไทยมีมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือ
                             นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า "ปัจจุบันตลาดอี-คอมเมิร์ซมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2559 มีมูลค่าการตลาดประมาณ 230,000-240,000 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 15-20 จึงนับเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยมีความแข็งแกร่ง เพื่อแข่งขันในตลาดที่กำลังขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ" โดยในปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดแผนจัดกิจกรรมกระตุ้นการซื้อขาย รวมถึงแผนงานด้านการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจในตลาดอี-คอมเมิร์ซ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมรองรับการเข้าสู่ตลาดระดับสากล
                           สำหรับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจอี-คอมเมิร์ซนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้ใช้อี-คอมเมิร์ซ เป็นช่องทางในการขยายตลาด มีแผนการดำเนินงานและกำหนดการจัดกิจกรรมหลักออกเป็น 4 กิจกรรม คือ
                           1. พัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online เพื่อยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมถึง ได้รับโอกาสเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม กรมฯ มีแผนในการส่งเสริมผลักดันและต่อยอดเพื่อขยายสู่ตลาดต่างประเทศ
                           2. Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 6 ซึ่งคาดว่าจะจัดในเดือนมิถุนายน 2560 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลากหลายเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ ตลอดจนการแสดงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริการจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป การให้บริการจดโดเมนเนม การบริการโลจิสติกส์ และระบบ e-payment ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศด้วยช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสเพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่สินค้าและบริการ สำหรับผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากผู้เชี่ยวชาญ
                          3. การประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (Best e-Commerce Website Award) ถือเป็นรางวัลที่สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือของร้านค้าระบบออนไลน์ในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ซึ่งกรมฯ เล็งเห็นความสำคัญและมีการส่งเสริมมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการสร้างร้านค้าออนไลน์ และมีการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านบริหารจัดการอี-คอมเมิร์ซ 2) ด้านการตลาดสร้างสรรค์ (Creative marketing) และ 3) ด้านความน่าเชื่อถือ อี-คอมเมิร์ซ ซึ่งคาดว่าจะมีพิธีมอบรางวัลในงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 6 พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับรางวัลให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง
                         4.Thailand Online Mega Sale 2017 เป็นศูนย์กลางในการรวมตัวของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยผ่านเว็บไซต์ Thailandmegasale.com เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา มีกระแสตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี
                        นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้รับการสนับสนุนการสร้าง e-Platform ของไทย จากหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชน จำนวน 2 ราย และจะทำการเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าวฯ ในปี 2560 โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ประกอบด้วย
                                รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ (ใช้ e-Platform ของ www.lnwshop.com
                                รุ่นที่ 2 วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2560 (ใช้ e-Platform ของ www.lnwshop.com
                                รุ่นที่ 3 วันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2560 (ใช้ e-Platform ของ www.makewebeasy.com
                                รุ่นที่ 4 วันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2560 (ใช้ e-Platform ของ www.makewebeasy.com
                       สำหรับในปี 2560 กรมฯ ยังมีโครงการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง และเริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วนอีก 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) การสนับสนุนและส่งเสริมชาวนาขายข้าวออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.thaicommercestore.com และ 2) กิจกรรมจัดอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
                        ผู้ประกอบการ ชาวนา และผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นได้ โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5960-61 e-mail : e-commerce@dbd.go.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th
 
************************************
 ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                                        ฉบับที่ 2 / 2 มกราคม 2560