กรมพัฒน์ฯ แจกความรู้เป็นของขวัญปีใหม่ช่วยปั้นนักธุรกิจให้เติบโต ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

กรมพัฒน์ฯ แจกความรู้เป็นของขวัญปีใหม่
ช่วยปั้นนักธุรกิจให้เติบโต ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ
พร้อมสืบสานภารกิจ 94 ปี กรมฯ จัดหนักอบรมตลอดเดือนม.ค.60
ในกิจกรรม 'สานต่อที่พ่อสร้าง...วางรากฐานธุรกิจไทยให้ยั่งยืน'
 
                        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบความรู้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจและยึดมั่นภารกิจ พัฒนาธุรกิจมาต่อเนื่อง 94 ปี โดยน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 'ใช้ความรู้พัฒนาตนเอง ฝ่าอุปสรรค เดินหน้าประเทศ ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม' พร้อมจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาตลอดเดือน ม.ค.60 ภายใต้ชื่อ 'สานต่อที่พ่อสร้าง...วางรากฐานธุรกิจไทยให้ยั่งยืน' ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีองค์ความรู้ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะหมุนธุรกิจให้เดินต่อ และพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศในส่วนรวม สำหรับเดือน ก.พ.60 จะเข้มข้นขึ้นไปอีกด้วยโครงการ Start to SMART 2017 เปิดเวทีเชื่อม SMEs และ Start up ต่อยอดธุรกิจร่วมกัน
                        นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 และวาระพิเศษ 16 มกราคม วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 94 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยในปีนี้กรมฯ ได้วางแนวทางภารกิจที่จะยึดมั่นใน 'การสร้างองค์ความรู้และมีธรรมาภิบาล' แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงประชาชนเพื่อจะพัฒนาเครื่องจักรของประเทศเหล่านี้ให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน และหมุนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินหน้าด้วยความรู้อย่างรอบด้าน ส่งผลให้เกิดรากฐานที่มั่นคง โดยได้น้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕ โดยมีความว่า "ความรู้ในวิชาการ เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติ เป็นคนที่สามารถ เป็นคนที่มีความพอใจได้ในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม นอกจากวิชาความรู้ ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคม สอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงาม ถ้าได้ทั้งวิชาการ ทั้งความรู้รอบตัว และความรู้ในชีวิต ก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคน ที่จะภูมิใจได้"
                        โดยตลอดเดือนมกราคม 2560 กรมฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรม สัมมนาภายใต้ชื่องาน 'สานต่อที่ พ่อสร้าง...วางรากฐานธุรกิจไทยให้ยั่งยืน' ซึ่งจะเป็นการหล่อหลอมองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาธุรกิจแบบองค์รวมในรูปแบบของกลุ่มธุรกิจ สมาคมการค้า หรือ การพัฒนานักธุรกิจรายบุคคล อาทิ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า, กิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ, การอบรมเชิงปฏิบัติการ 24 ชั่วโมงสร้าง DNA นักธุรกิจรุ่นใหม่, กิจกรรมสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์, การอบรมพัฒนาความรู้ผู้บังคับหลักประกัน, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop DBD e-Filing, การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโอกาสขนส่งไทยในยุค 4.0, การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความพร้อม CLMV และ การสัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกอย่างมืออาชีพ เป็นต้น
                        หลักสูตรทั้งหมดข้างต้นกรมฯ จะเน้นการปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประสบความสำเร็จใน 2 ด้านสำคัญคือ 1) ด้านพัฒนาธุรกิจอย่างมีระบบ บริหารจัดการได้ถูกต้อง สามารถยกระดับธุรกิจให้ดีขึ้นตามมาตรฐานสากล และ 2) การพัฒนาตนเอง สร้างจิตสำนึกในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และไม่คำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังสอดรับกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ด้านการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจไปสู่การเป็น Smart Entrepreneur ที่จะดำรงธุรกิจได้อย่างมั่นคงด้วยการนำองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้งที่จะเรียนรู้ ประกอบกับการเปิดรับในสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
                       อย่างไรก็ดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเดินหน้ากิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบธุรกิจอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 กรมฯ จะจัดกิจกรรมใหญ่ Start to SMART 2017 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศเข้ามามีส่วนสำคัญในการสร้างความรู้ด้านมาตรฐานธุรกิจ (Platform) และเชื่อมโยงธุรกิจถึงกันเกิดพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปให้เติบโต ในระดับโลก ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่ของการจัดโครงการอบรม สัมมนา และกิจกรรมได้ที่ www.dbd.go.th หรือสายด่วน 1570
 
**************************************************
ที่มา : สำนักงานเลขานุการกรม                                                                                                          ฉบับที่ 7 / 10 มกราคม 2560