กรมพัฒน์ จัดคอร์ส 'ติวเข้ม' ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยให้พร้อมก้าวสู่ตลาดยุคดิจิตอล

กรมพัฒน์ จัดคอร์ส 'ติวเข้ม' ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย
ให้พร้อมก้าวสู่ตลาดยุคดิจิตอล
 
                          กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดคอร์ส 'ติวเข้ม' ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยให้พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดยุคดิจิตอล โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ นำนวัตกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
                         นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากการเปิดเสรีทางการค้าอย่างเต็มรูปแบบในปี 2559 ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีทำเลที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาค ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่เร่งรัดเปิดเสรี ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน AFAS : Asean Framework Agreement on Services) และได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
                        ปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภคมีความซับซ้อนมากขึ้นตามสภาวการณ์ของสังคม ผู้ประกอบธุรกิจยุคดิจิตอลจำเป็นต้องหาเครื่องมือทางการตลาดเพื่อพิชิตใจผู้บริโภคตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารการตลาดโลกดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ประกอบธุรกิจในยุค 4.0 จึงต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และมีขีดความสามารถในการใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อการวิเคราะห์อย่างมืออาชีพ รวมถึงการใช้แพลตฟอร์มสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับสื่อดั้งเดิมได้อย่างสมดุลและเหมาะสม
                        เพื่อรองรับธุรกิจยุคดิจิตอลที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดอบรมหลักสูตร "Restaurant 4.0" เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคดิจิตอลสำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารให้พร้อมก้าวสู่อีกระดับของการตลาดยุคดิจิตอล โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรภาคเอกชนชั้นนำในด้านธุรกิจร้านอาหาร ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาดสมัยใหม่ การบริหารการเงินและบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร "วงใน" "FFI" (สถาบันธุรกิจ แฟรนไชส์อาหาร) และบริษัทที่ปรึกษาจีโนซีส ฯลฯ ซึ่งจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านธุรกิจร้านอาหาร ตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำธุรกิจร้านอาหาร ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกระบวบการ ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องนำนวัตกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้กับธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สามารถอยู่รอด และแข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5954 e-mail : bizservicedbd@gmail.com หรือสายด่วน 1570
 
************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                                       ฉบับที่ 9 / 13 มกราคม 2560