พาณิชย์ เตรียมจัดงานใหญ่ "Smart Startup 2017" ตั้งเป้าเชื่อม SME - Startup เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจ

พาณิชย์' เตรียมจัดงานใหญ่ "Smart Startup 2017"
ตั้งเป้าเชื่อม SME - Startup เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจ
หวังสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทยตามนโยบาย Thailand 4.0
 
                             กระทรวงพาณิชย์ จับมือภาคเอกชน เตรียมจัดงานใหญ่ "Smart Startup 2017" ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เปิดเวทีเชื่อม SME - Startup ต่อยอดธุรกิจร่วมกัน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เน้นใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ปิดจุดอ่อน-เพิ่มจุดแข็ง SME ไทย อีกมุม...สร้างเครือข่ายหาพี่เลี้ยงและคู่ค้า ดัน Startup แจ้งเกิดบนถนนสายธุรกิจเร็วขึ้น พร้อมปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่การเป็น "นักธุรกิจ 4.0" หรือ Smart Enterprises เต็มตัว หวังสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันในตลาดทุกระดับ รองรับโลกการค้าในศตวรรษที่ 21 คาด!! ช่วยลดต้นทุน-เพิ่มยอดขาย SME กว่า 40% ขยายฐานลูกค้าให้ธุรกิจ Startup เพิ่มขึ้น
                            นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดงาน "Smart Startup 2017" ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Creative Thailand ภายใต้แนวคิด " From Pain to Gain : โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่" ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมต่อและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ SME และ Startup ของไทยให้มีการต่อยอดธุรกิจร่วมกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเดินหน้าประเทศไทยสู่ Thailand 4.0"
                           งาน "Smart Startup 2017" เป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับภาคเอกชน อาทิ สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association) สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai Venture Capital Association) ซีอาเซียน (C asean) เทคซอส (TechSauce) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ SME ไทย ปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่การเป็น "นักธุรกิจ 4.0" หรือ "Smart Enterprises" รวมทั้ง สนับสนุนการเติบโตของ Startup ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป"
                            รมว.พาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หัวใจสำคัญของการจัดงาน คือ การเปิดโอกาสให้ SME และ Startup ของไทยได้ทำความรู้จัก เชื่อมต่อ และสร้างเครือข่ายระหว่างกันเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไปสู่ "Value-Based Economy" หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" โดยใช้จุดแข็งของ SME และ Startup มาเกื้อหนุน ส่งเสริม และเติมเต็มซึ่งกันและกัน เช่น นำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ที่กลุ่ม Startup ได้คิดค้นขึ้นมา ช่วยปิดจุดอ่อน (PainPoint) เพิ่มจุดแข็งแก่ SME เพื่อผลักดันให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่และเติบโตต่อไปได้ด้วยความมั่นคง
                            ขณะที่ SME ก็ใช้ประสบการณ์และเครือข่ายที่มีอยู่เป็นพี่เลี้ยงและคู่ค้าให้แก่ Startup เพื่อดันให้ แจ้งเกิดบนถนนสายธุรกิจได้รวดเร็วและถูกทางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาให้เป็น Smart SME อย่างเต็มตัว ซึ่งถือว่าเป็นการเกื้อหนุนที่ทรงพลังและคุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้ งานฯ ดังกล่าวยังสามารถตอบโจทย์ได้ว่า "ภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งกลุ่ม 1.0 2.0 และ 3.0 แต่ใช้วิธีการพัฒนาธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอนและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม"
                           ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน มีประมาณ 2,000 ราย ประกอบด้วย 1) SME กลุ่มธุรกิจใหม่ที่เปิดธุรกิจมาน้อยกว่า 1 ปี 2) SME รุ่นใหม่ที่สืบทอดกิจการและผู้บริหารรุ่นปัจจุบัน 3) กลุ่มธุรกิจที่มีแบรนด์และสินค้าที่พร้อมก้าวสู่ตลาดโลก 4) กลุ่มธุรกิจ Startup และ 5) บุคคลทั่วไปที่สนใจการทำธุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มยอดขายของ SME ในการดำเนินธุรกิจร้อยละ 40 รวมทั้ง สามารถขยายฐานลูกค้าของกลุ่มธุรกิจ Startup ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
                           ภายในงาน นอกจากการเชื่อมต่อสร้างเครือข่ายของ SME และ Startup แล้ว ได้มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย
                                    โซนที่ 1 : เชื่อมโลก Startup และ SME (New Vision New World)
                                    โซนที่ 2 : เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจ (Smart Business Solution)
                                    โซนที่ 3 : แปลงความคิดสู่ธุรกิจจริง (Idea Commercialization)
                                    โซนที่ 4 : งานสัมมนาโอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ (New Economy Dialogue 2017 : A Forum for New Business Enterprise)
                        ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME กลุ่ม Startup และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเริ่มต้นประกอบธุรกิจ เข้าร่วมชมงาน "Smart Startup 2017" ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ (ฮอลล์ 1 - 3) ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างเวลา 10.00 - 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5158 e-Mail : start2smart2017@gmail.com สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ http://smartstartup.creativethailand.net
 
****************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                                        ฉบับที่ 15 / 6 กุมภาพันธ์ 2560