พาณิชย์เร่งปลูก SMEs เติบโตเป็น 'Smart Enterprises'

พาณิชย์เร่งปลูก SMEs เติบโตเป็น 'Smart Enterprises'
สร้างเครื่องยนต์ทางธุรกิจชุดใหม่ รุกไปข้างหน้าแบบมืออาชีพ
ป้อนตลาดเชิงสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ
 
                   กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปลื้มใจ..กิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จ ช่วยดันผู้ประกอบธุรกิจโตขึ้นเป็น Smart Enterprises พาธุรกิจของตนเองและเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยนวัตกรรม และองค์ความรู้ 'เปลี่ยนปัญหาและความท้าทาย' ให้เป็น 'ศักยภาพและโอกาส'
                   นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมากรมฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างนักธุรกิจมืออาชีพโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ 3 แนวทางเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพคือ 1) การพลิกมุมมองการตลาด สร้างเรื่องราวให้สินค้าและบริการมีความแตกต่าง โดดเด่น (Business Story) ครอบคลุม 5 ด้าน คือ การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ บุคลากร และนวัตกรรม 2) การเรียนรู้เชิงลึกผ่านนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เน้นการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Canvas) ให้พร้อมนำไปใช้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และ 3) ค้นหาตัวตนเพื่อเรียนรู้จุดแข็ง ขจัดจุดอ่อนธุรกิจ (Bottle neck Process) โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ คำแนะนำเชิงลึก แก้ปัญหาไปพร้อมกันแบบ On the job Training จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน มีธุรกิจที่เข้าร่วมแล้วจำนวน 487 ราย ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ สามารถนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์มาใช้บริหารจัดการธุรกิจและเพิ่มพื้นที่การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร สร้างตลาดใหม่เข้าสู่การตลาดแบบตรงขับเคลื่อนธุรกิจตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น (Demand Driven) และสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรม การบริหารเครื่องมือการตลาดสำหรับสร้างความน่าสนใจให้ธุรกิจได้
                    อธิบดี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีกิจกรรมสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เชิงลึกให้ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง นักธุรกิจมืออาชีพ และฉายแววพร้อมเติบโตต่อเนื่อง ได้เข้ามาเรียนรู้และก้าวไปสู่ทักษะการเป็นผู้นำการตลาดสมัยใหม่ ผสมผสานกับการใช้นวัตกรรม รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจให้ครบวงจร โดยมีธุรกิจที่ผ่านกิจกรรมนี้แล้ว 84 ราย ซึ่งกรมฯ ได้ติดตามการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องพบว่า ธุรกิจสามารถใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มาสร้างมูลค่าให้ธุรกิจและนำเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ ประกอบกับเพิ่มพื้นที่การตลาดให้ใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้นโดยนำธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ อาทิ การสร้างสื่อ VDO เพื่อแสดงรายละเอียดการใช้งานสินค้า หรือสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าจนส่งผลให้เกิดยอดขายเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างผู้ประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่ผ่านกิจกรรมนี้ได้รับความ นิยมจากลูกค้ามากขึ้นจนติด 1 ใน 5 ของเว็บไซต์ตลาดกลางชื่อดังอย่าง Lazada รวมไปถึงผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างอาคารสามารถขยายตลาดไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมัลดีฟ ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตในธุรกิจนี้จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจไทยได้สร้างชื่อเสียงในต่างแดน
                     "การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจให้พร้อมไปสู่ความเป็นมืออาชีพหรือ Smart Enterprise เป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงฯ มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ดำเนินธุรกิจสร้าง New Business Model ส่งผลให้เกิดเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of Growth) ที่จะพาประเทศไทยพร้อมเป็น Thailand 4.0 ภายใต้การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่ตลาดโลกต่อไป" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
**************************************************
ที่มา : กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ                                                                                                        ฉบับที่ 41 / 1 เมษายน 2560