กรมพัฒน์ 'ย้ำ' ธุรกิจ สามารถนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น "แบบใหม่"

กรมพัฒน์ 'ย้ำ' ธุรกิจ สามารถนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น "แบบใหม่"
ผ่านระบบ DBD e-Filing โดยสามารถนำส่ง e-Filing ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 'ย้ำ' ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing ให้ดาวน์โหลดแบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรูปแบบ Excel ใหม่เท่านั้น (Version 2.0) ก่อนบันทึกและนำส่งเข้าระบบ e-Filing ซึ่งสาระสำคัญ คือ การเพิ่มเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและใช้ข้อมูลนิติบุคคลให้ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้สามารถนำส่ง e-Filing ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                    นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า จากการนำนวัตกรรมการให้บริการเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการนำส่งงบการเงินจากเดิมที่ต้องนำส่งงบในรูปแบบกระดาษมาเป็นการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการนำส่งงบการเงินมากขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลงบการเงินของประเทศให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ภาคธุรกิจและภาครัฐ พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลงบการเงินมาประมวลผล วิเคราะห์ และเผยแพร่ในรูปแบบของเอกสารภาพและข้อมูลสถิติได้รวดเร็วขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของ นิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ก่อนตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อทำธุรกรรม หรือลงทุนในธุรกิจนั้นๆ
                     ล่าสุด กรมฯ ได้มีการปรับปรุงแบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และได้ออกประกาศแจ้งให้นิติบุคคลเพื่อทราบตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 และเริ่มต้นใช้งานเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งนิติบุคคลสามารถนำส่ง บอจ.5 ดังกล่าวผ่านระบบ DBD e-Filing ได้ โดยการดาวน์โหลดไฟล์ บอจ.5 ในรูปแบบ Excel (version 2.0) สาระสำคัญของการปรับปรุง บอจ.5 คือ การเพิ่มเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลธุรกิจ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของประเทศต่อไป โดยนิติบุคคลที่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวแล้วสามารถนำส่ง e-Filing ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                      ทั้งนี้ หากนิติบุคคลทำการดาวน์โหลด บอจ.5 รูปแบบ Excel เดิมจะไม่สามารถนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing ได้ ต้องทำการดาวน์โหลดอีกครั้งในรูปแบบ Excel (version 2.0) ก่อนบันทึกและนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4376 - 77 หรือ www.dbd.go.th
 
************************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                                                 ฉบับที่ 42 / 3 เมษายน 2560