พาณิชย์' ผนึกกำลัง ท่องเที่ยว' และอีก 9 หน่วยงานภาครัฐ

พาณิชย์' ผนึกกำลัง ท่องเที่ยว' และอีก 9 หน่วยงานภาครัฐ
ร่วมตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน
ตั้งเกณฑ์ 4 ด้าน ถูกต้องตามกฎหมาย แสดงใบราคา ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย
สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศ...สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง
 
                    กระทรวงพาณิชย์ จับมือ กระทรวงท่องเที่ยวฯ และอีก 9 หน่วยงานภาครัฐ ผนึกกำลังตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน เบื้องต้นตั้งเกณฑ์ 4 ด้าน : ถูกต้องตามกฎหมาย แสดงใบราคา ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างรายได้
ให้ประเทศอย่างต่อเนื่อง เข้าคอนเซป "ท่องเที่ยวทั่วไทยสุขใจมั่นใจแน่นอน"
                    นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560) ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวขั้นพื้นฐาน ระหว่าง กรมการท่องเที่ยว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา"
                    "สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงฯ คือ การร่วมกันตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐานให้กับภาคธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเบื้องต้นได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐานไว้ 4 ด้าน คือ ถูกต้องตามกฎหมาย แสดงใบราคา ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย โดยสถานประกอบการฯ ดังกล่าวข้างต้นจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้ครบทั้ง 4 ด้าน รวมถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ โดยจะนำผลการจดทะเบียนไปใช้ประกอบการพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ"
                    อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "กรมฯ มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรงตั้งแต่บริการจดทะเบียน การบริการข้อมูลธุรกิจ การพัฒนาส่งเสริมให้ธุรกิจเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของทั้ง 11 หน่วยงาน ในวันนี้ที่จะร่วมมือกันสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานก็จะเป็นผลดีต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว กรมฯ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการส่งเสริมสนับสนุนข้อมูล ทั้งในส่วนข้อมูลการจดทะเบียนและข้อมูลที่กรมฯ ให้การสนับสนุน และคาดว่าผลการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้ ก็จะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน"
                   ทั้งนี้ จากรายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว ฉบับที่ 6 (ตุลาคม - ธันวาคม 2559) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า แนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2560 จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้ม การขยายตัวของการท่องเที่ยวโลก โดยคาดว่าจะมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยวประมาณ 2.71 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 8.17 แบ่งเป็น รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประมาณ 1.78 ล้านล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย ประมาณ 0.93 ล้านล้านบาท
 
***********************************
ที่มา : กองธรรมาภิบาลธุรกิจ                                                                                                       ฉบับที่ 43 / วันที่ 3 เมษายน 2560