พาณิชย์...พลิกรูปแบบการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน เพิ่มความง่ายให้ธุรกิจรองรับการจดทะเบียนออนไลน์ มุ่งสู่บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 อย่างสมบูรณ์

พาณิชย์...พลิกรูปแบบการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน เพิ่มความง่ายให้ธุรกิจ
รองรับการจดทะเบียนออนไลน์ มุ่งสู่บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 อย่างสมบูรณ์
 
                     กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ MOU กรมสรรพากรเปลี่ยนวิธีชำระอากรแสตมป์ให้สามารถจ่ายเงินสดต่อนายทะเบียนได้ทันทีที่ยื่นเอกสาร จากเดิมที่ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องซื้ออากรแสตมป์เพื่อนำมาติดบนเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เพื่อรองรับการให้บริการระบบการจดทะเบียนตั้งนิติบุคคลแบบออนไลน์ (e-Registration) ที่กำลังจะเปิดใช้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยในวันที่ 18 เมษายน 2560 มั่นใจแนวทางนี้จะช่วยผู้ประกอบธุรกิจลดระยะเวลาการติดต่อกับภาครัฐ และประหยัดเวลาในการทำธุรกิจได้อย่างแน่นอน
                     นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ในฐานะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจให้มีความคล่องตัว ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อเป็นแรงเสริมในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักธุรกิจและประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของไทย โดยตลอดเวลาที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลที่จะพาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โดยหนึ่งในนโยบายสำคัญที่กระทรวงพาณิชย์ได้ขับเคลื่อนคือ การพัฒนาระบบการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทั้งในส่วนกลาง ซึ่งมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดูแลและส่วนภูมิภาคซึ่งให้บริการโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
                     รองปลัดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนนิติบุคคล โดยในกระบวนการจัดตั้งแก้ไข เปลี่ยนแปลงบางรายการผู้ยื่นคำขอจะต้องมีการติดอากรแสตมป์บนเอกสารที่จะใช้ยื่นต่อนายทะเบียน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและกรมฯ มีอำนาจในการจัดเก็บและนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์แทนกรมสรรพากร รวมถึงตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนด้วย ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งถือเป็น การพัฒนารูปแบบการให้บริการของกรมตามนโยบายของรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ (e-Government) ซึ่งมีกำหนดเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกในวันที่ 18 เมษายน 2560 นี้ จะเป็นการนำข้อมูลเอกสารการจดทะเบียนต่างๆ เข้าสู่ระบบออนไลน์ทั้งหมด จึงเป็นที่มาของ "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดเก็บอากรแสตมป์แทนกรมสรรพากร สำหรับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล" ในวันนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานให้บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคล และกรมสรรพากร หน่วยงานที่ดูแลการจัดเก็บค่าอากรแสตมป์ของประเทศตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
                     นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) อย่างครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจดทะเบียนในรูปแบบปัจจุบัน และด้วยระบบนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเปลี่ยนจากเอกสาร ในรูปแบบกระดาษเป็นการใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมฯ จึงปรับรูปแบบรายการทางทะเบียนให้มีความพร้อมเพื่อรับกับการนำข้อมูลเข้าสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการชำระค่าอากรแสตมป์จากเดิมที่ใช้วิธีปิดทับบนกระดาษตราสารไปเป็นวิธีการชำระเงินต่อนายทะเบียน ซึ่งช่วยให้ผู้รับบริการมีความสะดวกมากขึ้น และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจหันมาใช้ระบบ e-Registration ในอนาคต รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่จะพาผู้ประกอบธุรกิจก้าวไปสู่การทำธุรกรรมหรือดำเนินธุรกิจผ่านระบบออนไลน์
                     นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกับภาครัฐหรือเอกชนด้วยกันเอง จะต้องมีการจัดทำเอกสารระหว่างกัน โดยอากรแสตมป์นับเป็นรูปแบบการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลรูปแบบหนึ่งอันเนื่องมาจากประมวลรัษฎากรได้กำหนดให้ต้องมีการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารบางประเภทที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล ตามอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ แนบท้ายประมวลรัษฎากร และสามารถใช้เป็นเครื่องยืนยันถึงความถูกต้องของเอกสารต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือสำเนาพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ กรณีที่เกิดข้อพิพาททางธุรกิจขึ้นมา สำหรับในวันนี้กรมสรรพากรมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนาม MOU เพื่อบูรณาการการทำงานกับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยกันขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้เดินหน้า เพิ่มความสะดวกให้นิติบุคคลที่ต้องติดต่อด้านการจดทะเบียนกับกระทรวงฯ ไม่ต้องเดินทางมาซื้ออากรแสตมป์เพื่อใช้ติดเอกสารอีกต่อไปแต่สามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ของนายทะเบียนหากเดินทางมาจดทะเบียนธุรกิจด้วยตนเอง และยังสามารถชำระเป็นเงินสดผ่านช่องทางของธนาคารสำหรับกรณีจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1570 หรือกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5155, 0 2547 4431 และ 0 2547 4450
 
 **************************************************
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ                                                                                                              ฉบับที่ 44 / 4 เมษายน 2560