พาณิชย์' เตรียมรับมือคลื่นมหาชนนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หนาแน่นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

พาณิชย์' เตรียมรับมือคลื่นมหาชนนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หนาแน่นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
พร้อมตั้งทีมเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการนำส่งงบการเงินฯ ทุกขั้นตอน มั่นใจระบบไม่ล่ม ส่งได้ 24 ชั่วโมง
อ้อน!! เชิญชวนนำส่งงบการเงินฯ แต่เนิ่นๆ สะดวก รวดเร็ว สบายใจกว่าเยอะ
 
                      พาณิชย์' กำหนดมาตรการเข้มเตรียมรับมือคลื่นมหาชนนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) หนาแน่นช่วงปลายเดือนพฤษภาคม สร้างความเชื่อมั่นระบบไม่มีล่ม!! ส่งได้ 24 ชั่วโมง พร้อมตั้งทีมเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการนำส่งงบการเงินฯ ทุกขั้นตอนจนสำเร็จ เชิญชวนนำส่งงบการเงินฯ แต่เนิ่นๆ สะดวก รวดเร็ว สบายใจกว่าเยอะ
                     นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "นิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต้องนำส่งงบการเงินให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยต้องนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เท่านั้น ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2559 มีนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินรวม 591,052 ราย ซึ่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 มีนิติบุคคลได้นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) แล้ว จำนวน 57,967 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.81 และยังคงมีนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินอีกจำนวน 533,085 ราย"
                     "ด้วยปริมาณนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินมีเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มักจะทยอยนำส่งงบฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยเฉพาะสัปดาห์สุดท้ายก่อนครบกำหนด ทำให้ช่วงดังกล่าวมีปริมาณการนำส่งงบฯ มากเป็นพิเศษ (Peak Load) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการฯ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจึงกำหนดมาตรการขึ้นเพื่อรองรับปริมาณการนำส่งงบฯ ที่มีเป็นจำนวนมาก ดังนี้ 1) ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นี้ กรมฯ จะขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเซิร์ฟเวอร์ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับปริมาณการนำส่งงบการเงินได้เป็นจำนวนมากๆ"
                     "2) หากรอบระยะเวลาการนำส่งงบการเงินในสิ้นปีบัญชีตรงกับวันหยุดราชการ ให้สามารถนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ในวันทำการถัดไปได้โดยไม่เสียค่าปรับ 3) หากนิติบุคคลมีความจำเป็นอนุโลมให้นำส่งงบการเงินในรูปแบบกระดาษได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ต้องนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing ด้วยภายใน 30 วัน โดยจะยังถือว่าเป็นการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด"
                    "ซึ่งจากมาตรการที่ได้กำหนดมาดังกล่าวข้างต้น จะสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการในการนำส่งงบฯ ผ่านระบบ e-Filing ได้ว่าระบบจะมีเสถียรภาพรองรับการนำส่งงบการเงินในช่วง Peak Load และไม่ล่มกลางคันระหว่างการจัดส่งงบฯ แน่นอน รวมทั้ง เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ โดยสามารถนำส่งงบฯ ผ่านระบบ e-Filing ได้ตลอด 24 ชั่วโมง"
                    "นอกจากนี้ กรมฯ ได้ตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่สามารถนำส่งงบการเงินทาง e-Filing โดยได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการ e-Filing บริเวณชั้น 10 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อช่วยเหลือและสอนวิธีนำส่งงบการเงินทาง e-Filing ทุกขั้นตอน จนกระทั่งสามารถนำส่งงบฯ ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ยังไม่มีโปรแกรมสำหรับใช้กรอกข้อมูลในระบบ e-Filing สามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาติดตั้งโปรแกรมฯ ดังกล่าวได้ที่ ส่วนบริการข้อมูลธุรกิจ ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ได้ทุกวันในเวลาทำการ"
                     อธิบดีกล่าวทิ้งท้ายว่า "อย่างไรก็ตาม กรมฯ ขอเชิญชวนนิติบุคคลให้นำส่งงบการเงินฯ ผ่านระบบ e-Filing แต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่คาดว่าจะมีนิติบุคคลนำส่งงบฯ จำนวนไม่มาก ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำส่งงบฯ ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญที่สุด คือ จะรู้สึกสบายใจที่ได้นำส่งงบการเงินฯ ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"
                     ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2558 มีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) จำนวน 368,382 ราย คิดเป็นรายละ 64.82 ของนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินฯ และคาดว่า รอบปีบัญชี 2559 จะมีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) จำนวนไม่น้อยกว่า 450,000 ราย
                     นิติบุคคลที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing สามารถติดต่อได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4376, 0 2547 4390-91 และสายด่วน 1570 หรือ ผ่าน e-mail : efiling.training@gmail.com และหากพบข้อขัดข้องด้านเทคนิคและระบบงาน e-Filing โทร 0 2547 4381
 
****************************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                                         ฉบับที่ 45 / วันที่ 11 เมษายน 2560