กรมพัฒน์ฯ ออกประกาศให้นิติบุคคลติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 'EDC'

กรมพัฒน์ฯ ออกประกาศให้นิติบุคคลติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 'EDC'
หรือเครื่องรูดบัตร ตามนโยบาย National e-Payment ของรัฐบาล
หวังเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินสดไปสู่การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 
 
                       กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี (ผู้ประกอบการ) ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) หรือที่เรียกว่าเครื่องรูดบัตร ณ สถานประกอบการอย่างน้อย 1 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินแก่ผู้รับบริการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน บูรณาการระบบสวัสดิการสังคม รวมถึงส่งเสริมการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกภาคส่วนทั่วประเทศ
                       นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า National e-Payment เป็นระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้ทุกภาคส่วนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้เงินสดไปสู่การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ ซึ่งจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของไทยและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจและประเทศ สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล โดยกระตุ้นการใช้บัตรและชำระเงินด้วยเครื่อง Electronic Data Capture (EDC) ให้กระจายทั่วทั้งประเทศในอนาคตอันใกล้นี้
                       "National e-Payment จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การดำ เนินธุรกรรมทางการเงิน และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยจะช่วยลดต้นทุนของประเทศในการบริหารจัดการเงินสด ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันช่วยดึงเศรษฐกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ระบบการชำระเงินของไทยจะถูกพลิกโฉมให้เป็นธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความว่องไวมากขึ้น และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กรมพัฒนา-ธุรกิจการค้า จึงออกประกาศให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่มีการรับชำระเงินจากประชาชนดำเนินการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) อย่างน้อย 1 เครื่อง ต่อสถานประกอบการ 1 แห่ง เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการชำระเงินให้กับประชาชน ซึ่งปัจจุบันเครื่องรับชำระเงินมีหลากหลายรูปแบบ เช่น เครื่อง EDC เครื่องรูดบัตรมือถือ (MPOS) โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมของร้านค้าและพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือร้านค้าหรือธุรกิจที่ติดตั้งอุปกรณ์ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการติดตั้ง โดยไม่ต้องจ่ายค่าอุปกรณ์ และค่าติดตั้ง นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด"
                       ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถเลือกที่จะติดตั้งเครื่องจากผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) รายหนึ่งรายใดตามที่กระทรวงการคลังได้คัดเลือกไว้ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ทหารไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาต กรุงเทพ และกสิกรไทย โดยธนาคารดังกล่าวจะเข้าไปติดต่อกับผู้ประกอบการเอง อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
 
 ****************************************
ที่มา : สำนักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                            ฉบับที่ 47 / 14 เมษายน 2560