กรมพัฒน์ฯ สร้างฐานข้อมูล SME Service Provider ดึงสำนักงานบัญชีเป็นพี่เลี้ยงให้ SMEs ตั้งใหม่

กรมพัฒน์ฯ สร้างฐานข้อมูล SME Service Provider
ดึงสำนักงานบัญชีเป็นพี่เลี้ยงให้ SMEs ตั้งใหม่
 
                       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คัดเลือกรายชื่อสำนักงานบัญชี และสำนักงานบัญชีคุณภาพที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ ทั่วประเทศ เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.dbd.go.th ให้ธุรกิจตั้งใหม่เลือก ใช้เป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง สอนการบริหารจัดการธุรกิจ และให้คำปรึกษาด้านบัญชี การันตี "มั่นใจ เชื่อถือได้"
                       นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กฎหมายกำหนดให้ นิติบุคคลต้องจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งต้องจัดส่งงบการเงิน ต่อกรมสรรพากร เพื่อประกอบการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ซึ่งการจัดทำบัญชีและงบการเงิน ของธุรกิจ SMEs ส่วนใหญ่จะเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชี เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการจ้างพนักงานประจำ อีกทั้งผู้ให้บริการยังเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดทำบัญชีสูง อีกทั้งมีความสามารถในการให้บริการด้านอื่นๆ เช่น การวางระบบบริหารจัดการ การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรฯ
                       "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะที่กำกับดูแลการจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ได้รับการสอบถามจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการหาผู้ให้บริการ (SME Service Provider) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่เป็น SMEs ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลรายใหม่ ยังเป็นมือใหม่ในการบริหารกิจการจึงต้องการที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำ และเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินธุรกิจให้เข้มแข็งและมั่นคง กรมฯ จึงจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานบัญชีที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจโดยเผยแพร่รายชื่อธุรกิจที่เป็นสำนักงานบัญชีทั่วประเทศที่ผ่านการคัดกรองจากกรมฯ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
                       1. รายชื่อสำนักงานบัญชี แสดงตามจังหวัดที่ตั้งของสำนักงาน สามารถสืบค้นได้ที่ www.dbd.go.th หัวข้อ บริการข้อมูล > บัญชีและธรรมาภิบาล > ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เลือกผู้ทำบัญชี รายชื่อสำนักงานบัญชี > รายชื่อและโทรศัพท์สำนักงานบัญชี
                       2. สำนักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด สามารถสืบค้นได้ที่ www.dbd.go.th หัวข้อ บริการข้อมูล > บัญชีและธรรมาภิบาล > ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เลือกสำนักงานบัญชี > รายชื่อสำนักงานบัญชี > รายชื่อและที่ตั้งสำนักงานบัญชีตามภูมิภาค
                       ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการที่ปรึกษาด้านการบัญชี ภาษีอากร ตลอดจนคำแนะนำด้านการประกอบธุรกิจ สามารถใช้บริการจากสำนักงานบัญชีที่เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมฯ ได้อย่างมั่นใจ และเชื่อถือได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร. 0 2547 5981, 0 25474414 e-mail : Accountingdbd@hotmail.com
 
****************************************
ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                                                                          ฉบับที่ 50 / 17 เมษายน 2560