พาณิชย์' เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการ

พาณิชย์' เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการ
อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจเต็มที่ พร้อมก้าวสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มตัว
 
                        กระทรวงพาณิชย์ คิกออฟเปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) อย่างเป็นทางการ 18 เมษายน นี้ เป็นต้นไป อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลา พลิกโฉมการจดทะเบียนนิติบุคคลแบบเดิมๆ ผ่านระบบออนไลน์ ทำให้ชีวิตง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย คาดจะมีผู้ใช้บริการราว 30,000 รายต่อปี พร้อมมั่นใจ!! พาณิชย์'พร้อมก้าวสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เต็มตัวตามยุทธศาสตร์ชาติ
                         นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "วันนี้ (วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทำการเปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้แล้วอย่างครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจจนถึงเลิกกิจการ เป็นการพลิกโฉมการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลแบบเดิมๆ มาเป็นการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งการอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นธุรกิจทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามความต้องการ"
                        "การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration มีระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการเข้าถึงระบบ การบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ผู้ที่มีเจตนาที่ไม่ดีนำไปใช้หาประโยชน์และนำไปก่ออาชญากรรมได้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการ e-Registration จึงมั่นใจได้ว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการยืนยันตัวตนกับกรมฯ หรือ ข้อมูลที่ได้จดทะเบียนฯ ไว้จะมีความปลอดภัย และไม่ถูกคุกคามจากโลกไซเบอร์"
                        "นอกจากนี้ ระบบ e-Registration ยังเป็นการช่วยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน หรือ SMEs ด้วย รวมทั้ง ส่งผลต่อจำนวนนิติบุคคลตั้งใหม่ การสร้างงาน เพิ่มการลงทุนในประเทศ และช่วยลดการประกอบธุรกิจนอกระบบ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลธุรกิจ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทางภาษี มีความถูกต้องและมีคุณภาพ สามารถสะท้อนหรือบ่งชี้ถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ทางการค้าของประเทศ และต่อผู้ประกอบการในการนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาตัดสินใจประกอบธุรกิจได้มากขึ้น"
                        "ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ราว 2,500 - 3,000 รายต่อเดือน หรือประมาณ 30,000 - 36,000 รายต่อปี สำหรับผู้ที่ยังไม่มีความพร้อมในการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็ยังคงสามารถเดินทางมาจดทะเบียนฯ ได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดได้เหมือนเดิม "
                        รมช.พณ. กล่าวเพิ่มเติมว่า "การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงานและการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ และประชาชน โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไซเบอร์และข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ รวมไปถึงการสร้าง Platform การให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถนำบริการของภาครัฐไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการ และสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป (ทั้งนี้ แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ได้ให้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559)"
                         "การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงกระบวนการจดทะเบียน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและสิทธิส่วนบุคคลโดยมีระบบการยืนยันตัวตนด้วย... สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และนโยบายของประเทศได้เป็นอย่างดี"
                          ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการขนานนามว่า e-Department แห่งกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากมีการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เช่น การให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate) การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) การให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลผ่านทางแอพพลิเคชั่น (DBD e-Service) และที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
                          ผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)" สามารถค้นหารายละเอียดได้ที่ www.dbd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1570 หรือ กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0 2547 5155, 02547 4431 และ 0 2547 4450
 
********************************
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                    ฉบับที่ 53 / วันที่ 18 เมษายน 2560