บอร์ดต่างด้าว...'โฟกัส' การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพิจารณาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บอร์ดต่างด้าว...'โฟกัส' การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพิจารณาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
เน้นวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต้องสอดคล้องและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
 
                    บอร์ดต่างด้าว ดึงผู้เชี่ยวชาญภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาการยื่นคำขอใบอนุญาต โดยเน้นที่วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องสามารถส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
                     นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เผยถึง แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทย ว่าขณะนี้คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ โดยเชิญผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พร้อมเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
                     สำหรับ แนวทางการดำเนินงานที่ต้องเร่งศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี คือ
                     1.การถ่ายทอดเทคโนโลยีจะมีความเกี่ยวข้องในหลายมิติ เช่น เทคโนโลยีด้านทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีเฉพาะอุตสาหกรรมหรือบริการ และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารธุรกิจทั่วไป ซึ่งการถ่ายทอดนั้น อาจมีวิธีการที่แตกต่าง
                     2.การถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคนต่างด้าวในลำดับแรก เพราะจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ ดังนั้น หากคนต่างด้าวมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในธุรกิจที่ลงทุนมากเท่าไร จะยิ่งส่งผลให้ธุรกิจมีผลประกอบการดีขึ้น และขยายผลต่อไปได้ยังภาคอุตสาหกรรมการค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
                     3.วิธีการถ่ายทอดฯ ที่สามารถส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง เช่น วิธี on the job training, train the trainer และวิธีการสร้างเว็บไซต์เฉพาะเรื่องเทคโนโลยี และยังรวมถึงวิธีการทำสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของบุคลากรไทยในโครงการวิจัยและพัฒนา การตั้งคนไทยปฏิบัติงานในตำแหน่งแทนคนต่างด้าว การสนับสนุนด้านการศึกษาและ/หรือวิชาการให้สถาบันการศึกษาให้กับแรงงานไทย ตลอดจนการพัฒนาทักษะในด้านที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
                     ทั้งนี้ แนวทางในการพิจารณาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์สำหรับพิจารณา ยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบด้านอื่น ที่จะส่งผลต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค ขนาดของกิจการ การจ้างแรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
 
************************************
ที่มา : กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ                                                               ฉบับที่ 75 / 5 มิถุนายน 2560