โหลดเลย...รออะไร "DBD e-Service" เวอร์ชันล่าสุด พร้อมใช้งานแล้ว

โหลดเลย...รออะไร "DBD e-Service" เวอร์ชันล่าสุด พร้อมใช้งานแล้ว
เพิ่มบริการตรวจสอบข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า
 
                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนาระบบงานบริการตรวจค้นข้อมูลโมบายแอปพลิเคชัน (DBD e-Service) เพิ่มการให้บริการตรวจสอบข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการแสดงผลให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ IOS และ Android สร้างความมั่นใจในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้ตรงจุด และผลักดันให้การค้าออนไลน์น่าเชื่อถือต่อสายตานักช็อปไทยและต่างชาติ
                   นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยถึง สถิติผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลด้วยตนเองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กรมฯ ต้องพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล (DBD e-Service) โดยเพิ่มบริการตรวจสอบข้อมูลสมาคมการค้าและหอการค้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) ผ่านแอปสโตร์ (App Store) และระบบแอนดรอยด์ (Android) ผ่านกูเกิลเพย์ (Google Play) กับเวอร์ชันล่าสุดที่รูปแบบการแสดงผลทันสมัยมากยิ่งขึ้น
                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานอำนวยความสะดวกและให้บริการ ได้เร่งดำเนินการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกด้านอื่นๆ ให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy)" ซึ่งกรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจมีความคล่องตัว จึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่ท้าทายและต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด
                   การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ หรือ New Economy มีปัจจัยที่สลับซับซ้อนหลายด้าน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ เป้าหมายของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การแข่งขันในระดับสากล จะเป็นการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจกระแสใหม่ในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจ ตลอดจนเป็นการเอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
                    ทั้งนี้ บริการตรวจค้นข้อมูลโมบายแอปพลิเคชัน (DBD e-Service) จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของธุรกิจ นำไปสู่การตัดสินใจลงทุน ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้อย่างง่ายดาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4383, e-mail : itcenter@dbd.go.thและ www.dbd.go.th
 
********************************
ที่มา : กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ                                                                                                  ฉบับที่ 76 / 6 มิถุนายน 2560