พาณิชย์' จับมือองค์กรชั้นนำของประเทศสร้างเครือข่ายสานพลัง

พาณิชย์' จับมือองค์กรชั้นนำของประเทศสร้างเครือข่ายสานพลัง
การประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กรองรับตลาดท่องเที่ยวใหญ่ของประเทศ
 
                   กระทรวงพาณิชย์ จับมือองค์กรชั้นนำของประเทศ : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดสัมมนา "Smart and Strong for Small Hotel" ณ โรงแรม Best Western PLUS Wanda Grand Hotel ถนนแจ้งวัฒนะ โดยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจบริการกับเศรษฐกิจฐานรากมุ่งสู่ SME 4.0" ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)" เพื่อพัฒนาธุรกิจและขยายฐานเครือข่ายคลัสเตอร์โรงแรมขนาดเล็กให้มีความเข้มแข็ง พร้อมรองรับตลาดท่องเที่ยวใหญ่ของประเทศ
                    นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ธุรกิจบริการเป็นภาคธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และมีความได้เปรียบในเรื่องความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น รวมถึงคุณภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำของประเทศ ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดสัมมนาเรื่อง "Smart and Strong for Small Hotel เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งพัฒนาธุรกิจและขยายฐานเครือข่ายคลัสเตอร์โรงแรมขนาดเล็กให้มีความเข้มแข็ง รองรับตลาดการท่องเที่ยวใหญ่ของประเทศ"
                    "นอกจากนี้ จะเป็นการให้ความรู้บทบาท ทิศทางนโยบาย และมาตรการภาครัฐในการสนับสนุนคลัสเตอร์ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก การนำเสนอกรณีศึกษาผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัลสำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก โดยเจ้าของและผู้ก่อตั้งโรงแรมบูติคและโฮสเทล Bangkok Tree House และ Villa Phra Sumen ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)"
                    "ความร่วมมือฯ ดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินงานโครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ หรือ Smart Thai Biz ปี 2559 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้มีการสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ SMEs กลุ่มธุรกิจบริการท่องเที่ยวพะเยาเชื่อมโยงภาคเหนือ (Phayao Northern Tourism 4.0) จำนวน 128 ราย และกลุ่มคลัสเตอร์ธุรกิจโรงแรมบูติคและโฮสเทล (Boutique hotel & Hostel 4.0) จำนวน 167 ราย และยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ http://matching.smartthaibiz.com ที่จะทำให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ทุกสถานที่และทุกเวลา โดยขณะนี้มีจำนวน SME ในระบบประมาณ 3,000 ราย การดำเนินงานดังกล่าวมุ่งหวังที่จะสร้างห่วงโซ่คุณค่าในการพัฒนาธุรกิจสร้างโอกาสทางการค้าและขยายตลาดร่วมกัน (Market Access Network) สอดคล้องกับการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนา SME ให้เป็น Smart Enterprise พร้อมไปกับการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจจากฐานราก (Local Economy) ในระดับพื้นที่"
                    "กระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นธุรกิจบริการภายใต้"กรอบความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS)" ที่ประเทศไทยมีศักยภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในอัตราสูง (High Value Service) เช่น กลุ่มบริการด้านสุขภาพและความงาม กลุ่มบริการด้านการท่องเที่ยว อาทิ ร้านอาหาร ที่พัก ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจการก่อสร้าง วิศวกรรมและซ่อมบำรุง รวมถึงกลุ่มบริการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และที่พักขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสถานที่ การให้บริการอย่างใส่ใจและใกล้ชิด ผสมผสานกับการสร้างมาตรฐานในการให้บริการกับวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างลงตัว รวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อการให้บริการอย่างครบวงจรและเพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวแก่กลุ่มลูกค้าทั้งไทยและเทศ"
                    ทั้งนี้ GDP ประเทศไทย ปี 2558 มีมูลค่ากว่า 13.5 ล้านล้านบาท มาจากภาคบริการ 5.4 ล้านล้านบาท คิดเป็น 40% ของ GDP ประเทศ และมีการขยายตัวสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจุบันภาคบริการถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ผลักดันเศรษฐกิจโลก โดยข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีธุรกิจโรงแรมที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 8,384 ราย เป็นกลุ่มโรงแรมขนาดเล็ก จำนวน 4,727 ราย คิดเป็น 56% และมีรายได้รวมของธุรกิจโรงแรม ในปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 2 แสนล้านบาท
 
*********************************************
ที่มา : กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                            ฉบับที่ 77 / วันที่ 7 มิถุนายน 2560