พาณิชย์' ดึงนักกายภาพบำบัด...เอาดีทางธุรกิจบริการสุขภาพ

พาณิชย์' ดึงนักกายภาพบำบัด...เอาดีทางธุรกิจบริการสุขภาพ
หวัง!! ดันไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
 
                   กระทรวงพาณิชย์ ดึงนักกายภาพบำบัด...หันมาเอาดีทางธุรกิจบริการสุขภาพ หลังประเทศไทยมีผู้ป่วยเดินทางมาขอรับบริการด้านการแพทย์จำนวนมากขึ้น หวัง!! ดันไทยขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) และศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ของโลก รองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
                   นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการแพทย์และเป็นที่รู้จักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรและคุณภาพการให้บริการ โดยมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามารับบริการรักษาในประเทศอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ปีละหมื่นล้านบาท รัฐบาลจึงประกาศนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์แห่งภูมิภาคเอเชีย (Medical Hub of Asia) เพื่อสร้างความเป็นเลิศของธุรกิจบริการ
                  ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ความต้องการด้านการแพทย์ หรือด้านสุขภาพเกิดการขยายตัว กระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลต้องเร่งผลักดันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์ให้มีความพร้อมในการให้บริการในทุกรูปแบบ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือกว่า และพร้อมรองรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่มีความคาดหวังสูง
                  สำหรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านกายภาพบำบัดของกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพสำหรับนักกายภาพบำบัด โดยมุ่งหวังให้นักกายภาพบำบัดได้สร้างคุณค่าของวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ และมีศักดิ์ศรีเทียบเท่าแพทย์แขนงอื่นๆ โดยจัดสัมมนาสำหรับวิชาชีพกายภาพบำบัด ที่เจาะลึกถึงความจำเป็นในการสร้างธุรกิจและดำเนินธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และมือความเป็นมีอาชีพมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถตอบโจทย์ผู้รักสุขภาพทั่วโลกได้ครบทุกมิติ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
                 ทั้งนี้ บุคลากรด้านกายภาพบำบัดที่ทำงานในโรงพยาบาล 170 แห่งทั่วประเทศ มีจำนวนประมาณ 7,000 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 : 10,000 ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เหมาะสม หากเทียบกับสัดส่วนของประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีสัดส่วนเท่ากับ 1 : 5,000 จึงเห็นได้ว่าประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านกายภาพบำบัดอยู่เป็นจำนวนมาก
                  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5954 E-mail : bizservicedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
 
***************************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                            ฉบับที่ 80 / วันที่ 13 มิถุนายน 2560