กรมพัฒน์ฯ พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm

                                                  กรมพัฒน์ฯ พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm
                                                 สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0
 
                       กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งสร้างสำนักงานบัญชีคุณภาพ พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดทำระบบบัญชี เตรียมพลิกโฉมสำนักงานบัญชีแบบดั้งเดิมให้เป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm) สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงิน เพื่อเพิ่มบทบาทนักบัญชีเป็นนักคิดที่อยู่เคียงคู่ผู้บริหาร พร้อมก้าวทันกระแสยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
                      นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า จากยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในและเตรียมพร้อมที่จะขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสู่ Digital Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้เป็น Smarts Enterprises
                     การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจดังกล่าวทำให้บทบาทของนักบัญชีและผู้ประกอบการเปลี่ยนไป ผู้บริหารในยุคปัจจุบันจึงคาดหวังให้นักบัญชีขยายบทบาทออกไปจากความรับผิดชอบการจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานต่างๆ ไปสู่บทบาทที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรมากขึ้น รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบสำนักงานบัญชีแบบดั้งเดิมให้กลายเป็น สำนักงานบัญชีดิจิทัลหรือที่เรียกว่า Digital Accounting Firm ซึ่งเป็นการให้บริการด้านการทำบัญชีแก่ลูกค้าโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลอย่างมีระบบและรวดเร็ว ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ จึงทำให้นักบัญชียุคใหม่มีบทบาทเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ และBusiness Model ขององค์กร การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับงานบัญชี รวมถึงการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลที่มีส่วนเอื้อต่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้
                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ธุรกิจมีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับสำนักงานบัญชีไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กรมฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการส่งเสริมผลักดันสำนักงานบัญชีเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพภายใต้ "โครงการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี" ซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านเกณฑ์การรับรองแล้วจำนวน 143 แห่ง
                    นอกจากนี้ กรมฯ ยังเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยบริหารจัดการระบบบัญชี ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency) ให้สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ลดการใช้กระดาษ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ธุรกิจสำนักงานบัญชี ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสำนักงานบัญชีแบบดั้งเดิมสู่การเป็น "Digital Accounting Firm"
                    สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สายด่วน 1570 ส่วนส่งเสริมพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพ กองกำกับบัญชีธุรกิจ โทร 02 547 5981 , 02 547 4414 อีเมล์ accountingdbd@hotmail.com และรายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ www.dbd.go.th
 
                                                ******************************************
ที่มา : กองกำกับบัญชีธุรกิจ                                                                                          ฉบับที่ 90 / วันที่ 10 กรกฎาคม 2560