'โชวห่วย-ไฮบริด' Omni-Channel ทางรอด...ทางใหม่ของธุรกิจคนตัวเล็ก

'โชวห่วย-ไฮบริด' Omni-Channel ทางรอด...ทางใหม่ของธุรกิจคนตัวเล็ก
อยากได้สินค้าอะไร