การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การจดทะเบียนธุรกิจและผลการให้บริการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
                 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
ผลการจดทะเบียนธุรกิจเดือนตุลาคม

ธุรกิจจัดตั้งใหม่