พาณิชย์...ปลุกจิตสำนึกภาคธุรกิจใช้ธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เปิดตัวโปรแกรม e-Accounting for SMEs นวัตกรรมทางบัญชีสร้างธุรกิจสีขาว พร้อมมอบรางวัลให้กำลังใจธุรกิจทำดี 38 ราย

พาณิชย์...ปลุกจิตสำนึกภาคธุรกิจใช้ธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
เปิดตัวโปรแกรม e-Accounting for SMEs นวัตกรรมทางบัญชีสร้างธุรกิจสีขาว
พร้อมมอบรางวัลให้กำลังใจธุรกิจทำดี 38 ราย
 
                      กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้ธุรกิจไทยใส่ใจหลัก ธรรมาภิบาล สร้างธุรกิจสีขาวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต ในโอกาสกรมฯ ครบรอบ 95 ปี เปิดตัวโปรแกรม e-Accounting for SMEs นวัตกรรมทางบัญชีช่วยอำนวยความสะดวกธุรกิจทำบัญชีได้คล่องตัวเชื่อมต่อข้อมูลได้หลากหลาย วิเคราะห์ธุรกิจได้แม่นยำ พร้อมมอบหนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ 13 ราย และมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นประจำปี 2560 ระดับประเทศและจังหวัด รวม 25 ราย เชื่อมั่นวางอนาคตเศรษฐกิจไทยต้องสดใสด้วยธุรกิจสีขาว โฟกัสที่ความโปร่งใสและคุณภาพในการทำธุรกิจ
                      นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และประธานเปิดงานกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้ธุรกิจไทยใส่ใจหลักธรรมาภิบาล สร้างธุรกิจสีขาวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต ในโอกาสที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสถาปนาครบรอบ 95 ปี (วันที่ 16 มกราคม 2561) ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 เปิดเผยว่า วันนี้นับเป็นโอกาสดีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ได้ยืนเคียงข้างภาคธุรกิจและประชาชนมายาวนานถึง 95 ปี มีภารกิจในการให้บริการภาคธุรกิจและประชาชนหลากหลายมิติ ทั้งด้านการจดทะเบียนธุรกิจ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ บริการคลังข้อมูลธุรกิจที่ทันสมัย รวมถึงกำกับดูแลธุรกิจไทยให้มีธรรมาภิบาล พร้อมตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปลูกฝังให้ภาคธุรกิจยึดหลักธรรมาภิบาลธุรกิจเป็นเส้นทางหลักในการทำธุรกิจและสร้างมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของสากล เพราะปัจจุบันธุรกิจไม่เพียงแต่จะมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี หรือเป็นบริษัทที่มีฐานลูกค้าและส่วนแบ่งทางการตลาดมากเพียงใดก็ต้องหันกลับมาสู่ การสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจด้วย เพราะแนวโน้ม (Trend) ธุรกิจในระดับโลกถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นสิ่งที่นักธุรกิจต้องทำเพื่อให้ทุกส่วนในกลไกของตลาดสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเติบโตก้าวหน้า โดยไม่ใช่แค่รับผิดชอบต่อสังคม ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจหรือซัพพลายเออร์ที่จะต้องอยู่ร่วมกันได้ด้วย
                      อธิบดี กล่าวต่อว่า "ในวันนี้ (15 มกราคม 2561) ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมสำคัญ คือ 1) กิจกรรมเปิดตัวโปรแกรม e-Accounting for SMEs เป็นโปรแกรมบัญชีสำหรับ SMEs มีการทำงานที่ครบวงจรผ่านระบบ Cloud ตั้งแต่เริ่มต้นรายการค้าจนถึงการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน เพื่อพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้สามารถประเมินสถานะทางการเงินเพื่อวางแผนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs อย่างเป็นระบบรองรับเทคโนโลยีทั้งปัจจุบันและในอนาคตเชื่อมโยงกับระบบการส่งงบการเงินทางอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Filing) พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับระบบ e-Taxation ของกรมสรรพากร และระบบ e-Payment ของธนาคาร ภายใต้โครงการ National e-Payment Master Plan ซึ่งจะเป็นการผลักดันและเตรียมความพร้อมธุรกิจ SMEs ให้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ทันสมัย และประหยัดรองรับการพัฒนาและเติบโตของ SMEs อันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ