พาณิชย์มอบรางวัล DBD Wellness Service Awards 2017

พาณิชย์มอบรางวัล DBD Wellness Service Awards 2017
ยกระดับ 3 ธุรกิจบริการ ให้พร้อมรองรับ Mega Trend โลก
 
                  กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล DBD Wellness Awards และ Best Practice 2017 และหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ ให้ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และพร้อมรองรับ Mega Trend โลก
                   นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระแส การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกในลำดับต้นๆ ส่งผลให้ธุรกิจบริการสุขภาพของไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลนิติบุคคลของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่าธุรกิจสปาและนวดเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2559 มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 17 มีรายได้รวม 3.87 พันล้านบาท ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 53 มีรายได้รวม 135.51 ล้านบาท
                  ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อให้ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้น โดยธุรกิจเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการสนับสนุน คือ ธุรกิจบริการสุขภาพ หรือ Health & Wellness ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ มีหลักการบริหารงานที่ทันสมัย จะทำให้ประหยัดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารงานภายในองค์กร นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์ และสร้างเครือข่ายกับเว็บไซต์ด้านท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เพื่อสร้างการรับรู้ในแบรนด์
                   ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมฯ กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยกระดับให้ธุรกิจเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากผู้ใช้บริการในประเทศและระดับสากล จะเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาด และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่เห็นถึงประโยชน์ความสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
                    ปัจจุบัน มีธุรกิจบริการสุขภาพที่ผ่านการส่งเสริมพัฒนาจากกรมฯ จำนวน 1,154 ราย เป็นธุรกิจสปาจำนวน 638 ราย ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพจำนวน 256 ราย และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจำนวน 260 ราย สำหรับธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามี จำนวน 284 ราย เป็นธุรกิจสปาจำนวน 141 ราย ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพจำนวน 68 ราย และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 75 ราย
                    โดยในปีนี้กรมฯ กำหนดจัดงาน "DBD Wellness Service Awards 2017" ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ให้ธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ 1) การมอบหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจประจำปี 2561 จำนวน 111 ราย แบ่งเป็นธุรกิจสปา 40 ราย ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ 48 ราย และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 23 ราย
                     2) การมอบรางวัล DBD Wellness Service Awards ประจำปี 2017 จำนวนรวม 32 ราย แบ่งเป็นธุรกิจสปา 9 ราย ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ 15 ราย และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 8 ราย 3) การมอบรางวัลที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 5 อันดับแรก จำนวน 15 ราย แบ่งเป็นธุรกิจสปา 5 ราย ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ 5 ราย และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 5 ราย
                      อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า ประเทศไทยยังมีประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งธุรกิจในด้านบริการด้านสุขภาพ เช่น มาเลเซีย และ สิงค์โปร์ หากผู้ประกอบธุรกิจไทยต้องการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือกว่า ควรมีการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบ กับคู่แข่งอยู่เสมอ การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างความแตกต่าง จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจตลอดจนเป็นการยกระดับให้ธุรกิจธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และดูแลผู้สูงอายุ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของ "Wellness"
                     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนโยบายและแผนธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5954 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
********************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                                                      ฉบับที่ 43 / วันที่ 28 มกราคม 2561