ปลดล็อคการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

ปลดล็อคการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
ให้ตัวแทนยื่นจดทะเบียนได้ สะดวก ง่ายกว่าเดิม
 
                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อปลดล็อกการจดทะเบียนธุรกิจผ่านระบบ e-Registration เปิดให้ผู้ประกอบการมอบอำนาจให้ตัวแทนกรอกข้อมูล และยื่นคำขอจดทะเบียนแทนได้ ปัจจุบันเริ่มให้บริการแล้ว คาดจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนธุรกิจได้สูงสุด และจะมีธุรกิจสนใจเข้ามาใช้ระบบ e-Registration เพิ่มมากขึ้นแน่นอน
                  นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 มีผู้มาลงทะเบียนสมัครขอใช้บริการแล้วจำนวน 28,867 ราย และยืนยันตัวตนกับกรมจำนวน 16,026 ราย ทำให้ปัจจุบัน (17 มกราคม 2561) มีคำขอที่ยื่นเข้าสู่ระบบจำนวน 5,135 คำขอ และนายทะเบียนรับจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ e-Registration แล้วจำนวน 4,004 คำขอ ระบบ e-Registration ถือเป็นนวัตกรรมการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร รองรับทุกกระบวนการของการจดทะเบียน มีระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียน ลดการใช้เอกสาร และระยะเวลาการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ สามารถจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลา
                    อธิบดี กล่าวเพิ่มเติม "ที่ผ่านมาการใช้งานผ่านระบบ e-Registration ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้เริ่มก่อการ หรือกรรมการจะต้องเป็นผู้กรอกข้อมูลและยื่นคำขอผ่านระบบด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวก ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการจดทะเบียนธุรกิจมากยิ่งขึ้น กรมฯ จึงปรับปรุงกฎระเบียบให้ผู้ประกอบการสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในขั้นตอนการจองชื่อนิติบุคคล การกรอกคำขอจดทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนแทนผู้ประกอบการได้ ซึ่งกรมฯ ได้เริ่มให้บริการนี้ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด"
                    "ทั้งนี้ ตัวแทนที่ต้องการให้บริการดำเนินการแทนผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันตัวตนกับกรมฯ ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 1) ลงทะเบียนผู้ใช้งานผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ในเว็บไซต์ www.dbd.go.th เพื่อรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) สำหรับใช้ในการพิสูจน์ตัวตนและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) ยืนยันตัวตนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนต่อหน้านายทะเบียน หรือสามารถยืนยันตัวตนเองด้วย Personal Certificate ของ TOT CAT หรือ Thai Digital ID โดยไม่ต้องเดินทางมาแสดงตัวตนต่อหน้านายทะเบียน และ 3) เปิดใช้งาน (Activation) หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว นายทะเบียนจะแจ้งผลผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันการเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ อย่างไรก็ดีผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้บริการระบบ e-Registration แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยสามารถนำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) มาทำธุรกรรมในระบบได้เลย" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
                      ผู้ประกอบการหรือตัวแทนสามารถศึกษาขั้นตอนการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-Registration ได้ที่ www.dbd.go.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 หรือศูนย์ e-Registration Support Center ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5995-9, 0 2547 4483-4
 
*************************************
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ                                                                                               ฉบับที่ 44 / วันที่ 29 มกราคม 2561