พาณิชย์' เร่งพัฒนาการให้บริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจ หวังอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจดีขึ้น

พาณิชย์' เร่งพัฒนาการให้บริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจ หวังอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจดีขึ้น
พร้อมเตรียมใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่แบบคงที่ตามข้อเสนอแนะ ธ.โลก
 ข่าวดี!! จดทะเบียนบริษัทผ่านออนไลน์ได้ลดค่าธรรมเนียมลงอีก 30%
 
                กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งพัฒนาการให้บริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจ หวังอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจดีขึ้น พร้อมเตรียมใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่แบบคงที่ตามข้อเสนอแนะของธนาคารโลกเพื่อความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ ข่าวดี!! ผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนบริษัทผ่านระบบออนไลน์ (e-Registration) ได้ลดค่าธรรมเนียมลงอีก 30% เข้าคอนเซ็ป...ง่าย...สะดวก...รวดเร็ว...ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ตามที่ธนาคารโลกได้ประกาศผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ปี 2018 หรือ Ease of Doing Business 2018 โดยในส่วนของการเริ่มต้นธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพหลักนั้น ประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 36 จาก 190 ประเทศ (จากอันดับที่ 78 ในปี 2017) และสำหรับการดำเนินการเพื่อยกอันดับ Ease of Doing Business ในปี 2019 นั้น กรมได้เร่งดำเนินการพัฒนาการให้บริการของกรมฯ ในหลายๆด้านเพื่อสนับสนุนและเร่งสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ซึ่งการพัฒนาการให้บริการกรมฯ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งการลดขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ โดยพัฒนาระบบการจดทะเบียนให้สามารถจองชื่อนิติบุคคลพร้อมจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ได้ในขั้นตอนเดียวผ่าน Smart Device (ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561)"
                 "การเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเป็นอัตราคงที่ (flat rate) ตามข้อแนะนำของธนาคารโลก (World Bank) อีกทั้งลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ลงอีกร้อยละ 30 เพื่อทําให้ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการลดลง สะท้อนต้นทุนการให้บริการของหน่วยงานรับจดทะเบียนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามจํานวนทุนจดทะเบียน รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ประเทศไทยมีอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจที่ดีขึ้น ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงการพัฒนาระบบ e-Registration ให้สะดวกและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น เช่น เชื่อมโยงการเข้าระบบ e-Registration และ e-Filing โดยใช้ Username & Password ชุดเดียว การเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนรับจดทะเบียนดำเนินการแทนได้ การเพิ่มช่องทางการจองชื่อผ่าน Smart Device การพัฒนาระบบการขอและออกหนังสือรับรองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการยืนยันตัวตน เป็นต้น"
               "ทั้งนี้ การเดินหน้าชี้แจงและสร้างการรับรู้ดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงการพัฒนาการให้บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมฯ และก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการเริ่มต้นธุรกิจของไทย อันจะช่วยให้อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจของไทยดีขึ้นต่อไป" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
***********************************
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ                                                                                             ฉบับที่ 83 / วันที่ 16 เมษายน 2561