กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสานพลังสร้างเครือข่าย MOC Biz Club

กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสานพลังสร้างเครือข่าย MOC Biz Club
รวมพลเจ้าของธุรกิจ 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง
พร้อมสร้างความแตกต่างสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม เจาะตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 
                  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานสานพลังสร้างเครือข่าย MOC Biz Club 14 จังหวัดภาคใต้ เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสมาชิก MOC Biz Club กลุ่มภาคใต้เข้าร่วมพัฒนาความรู้เปิดมุมมองธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกันสร้างสังคมผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างนักธุรกิจต่อยอดไปสู่การเป็นเพื่อนแท้ทางธุรกิจที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมส่งเสริมให้สร้างความแตกต่างแก่สินค้าและบริการด้วยนวัตกรรม MOC Biz Club ผลงานเยี่ยม...ปี '60 ตอกย้ำความสำเร็จด้วยมูลค่าการค้ากว่า 1.3 พันล้านบาท
                  นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคใต้ ภายใต้ชื่องาน "สานพลังสร้างเครือข่าย MOC Biz Club 14 จังหวัดภาคใต้" ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local Economy) ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ผ่านกลไกเครือข่าย MOC Biz Club 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงในแต่ละภูมิภาค กรมฯ มีกำหนดจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวใน 4 ภูมิภาค ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วจำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (17 จังหวัด) ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 -19 มกราคม 61 ครั้งที่ 2 ภาคกลางและตะวันออก (26 จังหวัด) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 และครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) ณ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561
                  อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "ในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมสานพลังสร้างเครือข่าย MOC Biz Club ครั้งที่ 4 ในพื้นที่ภาคใต้ มีผู้ประกอบการจาก 14 จังหวัดเข้าร่วมงาน ความพิเศษของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างกันแล้ว จะมุ่งเน้นการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเติบโตได้ตามวงจรธุรกิจ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้วยการสร้างเครือข่ายวงจรธุรกิจและเสริมพันธมิตรในการทำงาน การเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกด้วยการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อเชื่อมโยง Local > Region > Global ซึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ได้แก่ การสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรมสู่การเป็น "ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" หรือ IDE : Innovation Driven Entrepreneurship การสร้างมูลเพิ่มสินค้า/บริการด้วยนวัตกรรม และการนำเสนอภาพลักษณ์สินค้า/บริการ ด้วยการสื่อสารแบบบูรณาการ เพิ่มช่องทางการตลาด มุ่งสู่การเป็นผู้นำการตลาดสมัยใหม่เพื่อเตรียมพร้อมกับกระแสเศรษฐกิจโลกที่มีความเข้มข้นและรุนแรง"
                 "สำหรับกิจกรรมจะเน้นการสานพลังสร้างเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์การประกอบธุรกิจ การนำเสนอ Success Story Telling ของผู้ประกอบธุรกิจภาคใต้แต่ละจังหวัดเพื่อเป็นการเปิดมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงการจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเตรียมนำสินค้าของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เข้าไปจำหน่ายในร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้าน Duty Free และโรงแรมในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะทำให้สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เกิดแนวความคิดและมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจที่ไม่ได้หยุดแค่เพียงในประเทศไทย แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์จากการมีภูมิภาคที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก MOC Biz Club ในท้องถิ่น อาทิ การเกื้อกูลกันในวัตถุดิบการผลิตสินค้าต่างๆ และธุรกิจด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น"
                   "ปัจจุบันเครือข่าย MOC Biz Club ในการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ทั้ง 77 จังหวัด มีสมาชิกจำนวน 10,730 ราย แบ่งเป็น 5 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง มีสมาชิก 3,449 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสมาชิก 2,671 ราย ภาคเหนือ มีสมาชิก 2,572 ราย ภาคใต้ มีสมาชิก 1,320 ราย และภาคตะวันออก มีสมาชิก 718 ราย"
                    "สำหรับประเภทธุรกิจที่สมาชิก MOC Biz Club ดำเนินกิจการมากที่สุด 5 อันดับ คือ OTOP และวิสาหกิจชุมชน เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม และสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป ตามลำดับ ทั้งนี้ การส่งเสริมการรวมกลุ่มสมาชิก MOC Biz Club จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจในท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้รวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่ายและร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบธุรกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งจากภายใน (Strength form Within) เชื่อมโยงสู่ประชาคมโลก (Connect to the World) และเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากผลสำเร็จอย่างดียิ่งของการดำเนินงานด้านการส่งเสริม MOC Biz Club ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา สามารถสร้างพื้นที่นำเสนอสินค้าให้สมาชิก และการเจรจาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆ จำนวน 1,373 ครั้ง ผู้เข้าร่วมงาน 9,188 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากถึง 1,273,456,796 ล้านบาท" อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
********************************
ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                        ฉบับที่ 85 / วันที่ 23 เมษายน 2561