กูรูตัวท๊อปในแวดวง Start up และ SME พร้อมเผยทุกเคล็ดลับ "แบบหมดเปลือก"

กูรูตัวท๊อปในแวดวง Start up และ SME พร้อมเผยทุกเคล็ดลับ "แบบหมดเปลือก"
ในการสร้างแรงบันดาลใจจากการใช้นวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
 
                   พาณิชย์ ดึงกูรูตัวท๊อปในแวดวง Start up และ SME เผยเคล็ดลับแบบหมดเปลือก สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการใช้นวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ พร้อมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Start up และ SME ขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพ สร้างความแตกต่าง เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
                    นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายไม่แน่นอน ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด และสร้างความแตกต่างจะทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน "นวัตกรรม (Innovation) นับเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญของการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลที่จะสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ ทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน"
                    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Start up) และเอสเอ็มอี (SME) เห็นความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมแก่ธุรกิจของตนเอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดงาน "Biz SPACE Startup Solutions for SME" กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Start up และ SME เพื่อขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation-Driven Entrepreneurship : IDE) เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงินและบัญชี การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ การขนส่งและการจัดเก็บสินค้ารวมถึงไอเดียการสร้างธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ
                     ทั้งนี้กรมฯ กำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ Multifunction Hall C asean ชั้น 10 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ Glowfish Sathorn ชั้น 2 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ และครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ Auditorium Room ชั้น 7 อาคาร KX (Knowledge Xchange) ถนนกรุงธนบุรี โดยการจัดกิจกรรมทั้ง 3 ครั้ง กรมฯ ได้เชิญกูรูแนวหน้าจากวงการ Start up และ SME มาร่วมเผยเคล็ดลับความสำเร็จจากการใช้นวัตกรรมเป็นตัวช่วยเพิ่มศักยภาพและขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณโอฬาร วีระนนท์ (บอม) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Durian Crop และคุณรังสรรค์ พรมประสิทธิ์ ผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่น QueQ และ Makab ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตในระยะยาว "นวัตกรรม จึงถือเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ประกอบการยุคใหม่ขาดไม่ได้"
                    "ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ผู้ประกอบธุรกิจควรมีการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้น การคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนให้กับธุรกิจ ดังนั้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเป็นภารกิจของทุกคน ทั้งระดับผู้นำ ผู้บริหาร และประชาชน ซึ่งบทบาทสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต คือ สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่ง อารยชน และทรัพย์สินทางปัญญา" อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย
                     กรมฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 08 5155 5940 08 2790 2127 E-mail : bizspacestarup2018@gmail.com สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
************************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                                                    ฉบับที่ 89 / วันที่ 3 พฤษภาคม 2561