กรมพัฒน์ฯ 'ออนทัวร์' ทุกภูมิภาค

กรมพัฒน์ฯ 'ออนทัวร์' ทุกภูมิภาค
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ
จัดคอร์สสร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมมีรายได้อย่างยั่งยืน
 
                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งยกระดับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงาน ทั่วทุกภูมิภาคให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว จัดอบรมหลักสูตร 'แม่บ้านมืออาชีพ' เสริมสร้างทักษะและความชำนาญ ด้วยการเสริมความรู้พื้นฐานวิชาชีพแม่บ้าน เทคนิคการทำความสะอาด วิธีการดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด ฯลฯ หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมมีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ
                    นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยถึง ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรม "หลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ" แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ว่างงาน ในทุกภูมิภาคโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม เริ่มนำร่อง 5 จังหวัด คือ ครั้งที่ 1 จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องไวเชียร่า ตึกอัลวาเรซ ชั้น 1 โรงแรมเทพนคร ครั้งที่ 2 จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 3 จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 4 จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 และครั้งที่ 5 จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2561
                   การจัดอบรมหลักสูตรนี้ จะช่วยเสริมความรู้วิชาชีพแม่บ้าน เทคนิคการทำความสะอาดพื้นผิวประเภทต่างๆ เทคนิคการปูเตียงและการพับผ้าขนหนู รวมถึงมีการฝึกปฏิบัติบุคลิกภาพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการบริการอาหารว่างในห้องประชุม การจัดสถานที่ จัดโต๊ะประชุม และการจับจีบผ้าหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ให้กับผู้มีรายได้น้อย สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพต่อไป
                     ปัจจุบัน "ธุรกิจแม่บ้าน" มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริม เนื่องจากอาชีพแม่บ้านเป็นอาชีพที่ตลาดยังต้องการคนทำงานอีกมากโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก รวมถึงการดำเนินชีวิตของคนยุคปัจจุบันที่อาศัยอยู่อาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นต์ หรือแม้แต่ทาวน์โฮม ที่มักจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดในวันหยุด ซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาการทำความสะอาดห้องพักที่ไม่ตรงกับความต้องการ หรือขาดความเป็นมืออาชีพ
                     ทั้งนี้ อาชีพแม่บ้านเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะ ความชำนาญ และเทคนิคต่างๆ ในการทำงาน เนื่องจากเป็นงานที่มีรายละเอียดมาก และหากมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้น จะทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน "อาชีพแม่บ้านเป็นอาชีพที่ตลาดยังต้องการคนทำงานอีกมาก" นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้มีรายได้น้อยในการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงต่อไป อธิบดี กล่าวสรุป
                     สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5970 สายด่วน 1570 โทรสาร 0 2547 5957 อีเมล association3187@gmail.com หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในจังหวัดที่จัดอบรม
 
********************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                             ฉบับที่ 90 / วันที่ 7 พฤษภาคม 2561