กรมพัฒน์ฯ จัดงาน 'HAPPI DBD CLUSTER' เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนจาก 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ

กรมพัฒน์ฯ จัดงาน 'HAPPI DBD CLUSTER' เชื่อมโยงเครือข่าย
ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนจาก 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ
เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจท้องถิ่นไทย
 
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน'HAPPI DBD CLUSTER' เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์ธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนจาก 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมเปิดเวทีให้พบปะ แลกเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินธุรกิจระหว่างคลัสเตอร์ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
                 นายสาโรจน์ สุวัติถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้พัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้า ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการแบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนด้วยการลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษา วิเคราะห์กลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในแต่ละภูมิภาค พร้อมผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงกันในรูปแบบเครือข่ายคลัสเตอร์ และร่วมจัดทำระบบการบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด การจัดทำแผนพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทุกกิจกรรมมุ่งสร้างผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว ผลจากการดำเนินโครงการทำให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจในรูปแบบเครือข่ายคลัสเตอร์ของแต่ละพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ รวม 6 ภูมิภาค ประกอบด้วย คลัสเตอร์สิ่งทอ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, คลัสเตอร์อาหารออร์แกนิค ของภาคเหนือ, คลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของภาคกลาง, คลัสเตอร์ท่องเที่ยวชุมชน ของภาคตะวันออก, คลัสเตอร์แปรรูปยางพารา ของภาคใต้ และคลัสเตอร์แปรรูปอาหารฮาลาล ของภาคใต้ชายแดน ซึ่งกรมฯ คาดหวังให้เครือข่ายคลัสเตอร์เหล่านี้เกิดการผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งจากภายในคลัสเตอร์เดียวกันและได้รับการพัฒนาจากภายนอกเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าร่วมกัน ซึ่งกรมฯ พร้อมให้การสนับสนุนโดยจัดส่งกลุ่มพี่เลี้ยง SMEs (Mentor) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและได้รับการพัฒนาทักษะและศักยภาพจากกรมฯ ลงไปให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด
                 "จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด จึงเป็นที่มาของการจัดงาน 'HAPPI DBD CLUSTER' เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งกรมฯ ได้เปิดเวทีให้เครือข่ายคลัสเตอร์ทั้ง 6 ภูมิภาคได้มีโอกาสมาพบปะ แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวความคิด รูปแบบ วิธีการ และแผนการดำเนินงานระหว่างกัน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายคลัสเตอร์ทั้ง 6 ภูมิภาคประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ, การแสดงผลงาน (Showcase), การนำเสนอและแบ่งปันด้านการบริหารจัดการ แผนการพัฒนาของแต่ละเครือข่ายคลัสเตอร์ รวมทั้งการมอบโล่รางวัลให้แต่ละเครือข่ายคลัสเตอร์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้านที่แตกต่างกันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนเครือข่ายคลัสเตอร์ต่อไป ซึ่งงานดังกล่าวมุ่งเน้นการเชื่อมโยงในส่วนภูมิภาคให้เกิดความเข้มแข็ง และช่วยสร้างโอกาสทางการค้า ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นการสร้าง SMEs และวิสาหกิจชุมชนไทยให้เป็นนักการค้ามืออาชีพที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ มีความเป็นผู้นำ มองเห็นความแตกต่าง และรู้จักนำเอาเทคโนโลยีสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ และก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสากลต่อไป"
 
**********************************************
ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                       ฉบับที่ 101 / วันที่ 18 พฤษภาคม 2561