กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจ
ขยายเวลายื่นงบการเงินทาง DBD e-Filing ถึงวันที่ 7 มิ.ย.61
ย้ำ!! ใช้สิทธิได้เฉพาะนิติบุคคลที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 30 เม.ย.61 เท่านั้น
 
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่อนประกาศด่วน...เพื่ออำนวยความสะดวกให้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มรูปแบบ ยืดเวลาส่งงบการเงินทางระบบ DBD e-Filing อีก 7 วัน สิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เฉพาะนิติบุคคลที่เข้า 3 เกณฑ์ คือ มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ต้องประสงค์จะยื่นทางระบบ DBD e-Filing เท่านั้น และต้องประชุมใหญ่ในวันที่ 30 เมษายน 2561 สำหรับนิติบุคคลที่ยื่นกระดาษแล้วตามกำหนดให้ยื่นทาง DBD e-Filing อีกครั้งภายใน 30 มิถุนายน 2561 ตามเดิม!
                  นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2561 โดยมีใจความสำคัญคือให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้า สามารถขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 จากเดิมที่ต้องยื่นงบฯ ภายวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ออกไปเป็นภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2561
                  อธิบดี กล่าวต่อว่า "ทั้งนี้ ประกาศฯ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการนำส่งงบการเงินประจำปี 2560 เนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ 28 และ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมากรมฯ ได้เปิดรับงบการเงินในรูปแบบกระดาษ และให้บริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่สำหรับให้คำแนะนำในการนำส่งงบการเงินทาง DBD e-Filing (ปัจจุบันมีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing แล้ว จำนวน 319,056 ราย และรูปแบบกระดาษประมาณ 80,000 ราย จากนิติบุคคลทั้งหมดที่ต้องนำส่งงบการเงินประจำปี 2560 จำนวน 617,099 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561) จากการให้บริการนี้ทำให้กรมฯ ได้ทราบ ข้อมูลว่า ปีนี้นิติบุคคลมีความตื่นตัวและให้ความสนใจอย่างมากในการนำส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing หลายรายกำลังศึกษาและทำความเข้าใจถึงระบบการใช้งานเพราะเป็นการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก จึงมีข้อกังวลว่าอาจจะทำให้การนำส่งงบการเงินล่าช้าออกไป กรมฯ จึงได้ออกประกาศดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิติบุคคลให้สามารถนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ได้อย่างราบรื่น"
                  "กรมฯ ขอย้ำเพื่อความชัดเจนในการใช้สิทธิประโยชน์ตามประกาศการขยายเวลาฯ ข้างต้น โดยสรุปเป็น 3 หลักเกณฑ์ คือ 1) เป็นนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 2) ต้องเป็นการยื่นผ่านทางระบบ DBD e-Filing เท่านั้น และ 3) สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้า ต้องนำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นแล้วต่อนายทะเบียนภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี และสำหรับบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบแล้วเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เท่านั้น ทั้งนี้ นิติบุคคลที่มีหลักเกณฑ์ครบทั้ง 3 ข้อ จึงจะสามารถขยายการยื่นงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing ออกไปได้ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 อย่างไรก็ดี สำหรับนิติบุคคลที่ได้นำส่งงบการเงินในรูปแบบกระดาษตรงตามวันที่กฎหมายได้กำหนดแล้ว จะต้องส่งงบการเงินผ่านทางระบบ DBD e-Filing ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 นั้น ให้ยังคงเป็นแนวทางเดิมไม่มีข้อเปลี่ยนแปลง"
                  "กรมฯ ขอฝากถึงนิติบุคคลที่เป็นบริษัท และบริษัทมหาชน จำกัด ที่ต้องการนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมกับงบการเงินประจำปี 2560 ขอให้ใช้แบบฟอร์มใหม่ตามที่กรมฯ ได้ออกประกาศออกไปแล้ว (เพิ่มเติมเลขบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และ QR Code) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ การส่งงบการเงินประจำปี และ แบบ บอจ.5" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด รายละเอียดเกี่ยวกับการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ติดตามได้ที่ www.dbd.go.th และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า E-mail : efiling.training@gmail.comโทร. 0 2547 4377,0 2547 4390-1 และ 0 2547 5978 สายด่วน 1570
 
*******************************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                           ฉบับที่ 106 / วันที่ 31 พฤษภาคม 2561