พาณิชย์ 'ชวน'ผู้มีรายได้น้อยพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

พาณิชย์ 'ชวน'ผู้มีรายได้น้อยพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
เสริมทักษะ 'แม่บ้านมืออาชีพ' รองรับการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว
ดันเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง
 
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 'ชวน' ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงาน พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 'แม่บ้านมืออาชีพ' พัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ให้ดีขึ้น มีอาชีพที่ยั่งยืน รองรับการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมดันเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยถึง การจัดอบรมหลักสูตร "แม่บ้านมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี เป็นการยกระดับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงาน ให้มีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ยั่งยืน ตามนโยบายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2 ในมิติการมีงานทำและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
               จากศักยภาพทางเศรษฐกิจในพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จังหวัดชลบุรีถูกกำหนดให้เป็นเมืองหลักและจุดศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรม และการค้าขายของภูมิภาคตะวันออก การยกระดับเมือง ชุมชน คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม สู่ระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความแข็งแกร่ง
                จังหวัดชลบุรีมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ โดยมีที่พักและโรงแรมมากกว่า 2,000 แห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวกว่า 50 แห่ง รวมถึงมีการขยายตัวของร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้อาชีพแม่บ้านเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานภาคตะวันออก โดยในปี 2561 "เมืองพัทยา" ถูกยกระดับให้เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และใช้บริการได้สะดวกและปลอดภัย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจให้กับประเทศ
                การจัดอบรม "หลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ" จะช่วยเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และบริการของภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่จะช่วยเสริมความรู้วิชาชีพแม่บ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน ในการนำไปต่อยอดการสร้างอาชีพ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก จัดเป็นงานบริการที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญ และเทคนิคต่างๆ ในการทำงาน เนื่องจากเป็นงานที่มีรายละเอียดมาก และหากมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้น นับเป็นโอกาสดีสำหรับผู้มีรายได้น้อยในการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงต่อไป
                ทั้งนี้ "กระทรวงพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจภาคบริการของไทยให้มีคุณภาพและมีศักยภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสมดุลและกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมทั้งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน" อธิบดี กล่าวสรุป
                 สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5970 สายด่วน 1570 โทรสาร 0 2547 5957 อีเมล association3187@gmail.com หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
 
********************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                     ฉบับที่ 107 / วันที่ 4 มิถุนายน 2561