กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญกูรูด้านภาษีตัวจริง แค่ฟังชื่อต้องร้องอ๋อ...

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญกูรูด้านภาษีตัวจริง แค่ฟังชื่อต้องร้องอ๋อ...
มาเสริมทัพความรู้ การปฏิบัติตัวที่ดี ให้ธุรกิจสีขาวเข้มแข็งทั้งหน้าและหลังบ้าน
 
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือกรมสรรพากรเร่งให้ความรู้แก่ SMEs, Startup และผู้ประกอบธุรกิจไทยให้เข้มแข็งทั้งกลยุทธ์การทำธุรกิจ และการปฏิบัติตัวเป็นนิติบุคคลที่ดี โดยเฉพาะด้านการจัดทำบัญชี และเข้าใจถึงการชำระภาษีที่ถูกต้อง โปร่งใส สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของ SMEs สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มประชากรนิติบุคคล เชื่อ...ปลายปีนี้นิติบุคคลตั้งใหม่อาจแตะ 80,000 ราย ทำให้ต้องเร่งสร้างคนดี คนเก่งเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจ
                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดประชุมสร้างความร่วมมือกับกรมสรรพากรเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs มีความเข้มแข็ง เติบโตได้อย่างมั่นคง และเป็นนักธุรกิจที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยนำภารกิจด้านการให้บริการของทั้ง 2 หน่วยงานมาบูรณาการร่วมกัน จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทั้งเริ่มต้นจัดตั้งใหม่ และดำเนินธุรกิจ มาระยะหนึ่งแล้วให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตแข็งแรง ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ ด้านบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบและด้านภาษีอากรที่ถูกต้อง ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นแก่ภาคธุรกิจ
                 อธิบดี กล่าวต่อว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่ SMEs, Startup และ ผู้ประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้โอกาสอันดีนี้เชิญวิทยากรจากกรมสรรพากรมาร่วมบรรยายในการอบรมต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน Smart Startup 2018 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มิ.ย.61 และครั้งที่ 2 วันที่ 7 ส.ค.61 ณ กรุงเทพมหานคร คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน การร่วมมือกับกรมสรรพากรในครั้งนี้จะช่วยให้ธุรกิจเพิ่มพูนความรู้ในแง่มุมของการจัดทำบัญชีและภาษีอากร อย่างถูกต้อง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงระบบการชำระภาษีอันเป็นหน้าที่พื้นฐานของการทำธุรกิจ การจัดทำภาษีอากรที่ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องทราบแม้จะมีผู้ทำบัญชีแล้วก็ตาม การเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ ด้านภาษี โดยเฉพาะ SMEs ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้า ร่วมการอบรมเกิดความรู้ในการทำธุรกิจที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือนิติบุคคลที่ดี เกิดความเข้าใจถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากภาครัฐเพื่อช่วยให้ธุรกิจเดินต่ออย่างคล่องตัว พร้อมไปสู่การมีธรรมาภิบาลธุรกิจหรือธุรกิจสีขาว ที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อพันธมิตร คู่ค้า สถาบันทางการเงิน และเศรษฐกิจไทย"
                 "ความร่วมมือในการสร้างพลังความรู้ระหว่าง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ได้ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล ซึ่งจะทำให้มีการแสดงผลประกอบการที่โปร่งใส สะท้อนความเป็นจริง การบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีระบบ โดยรัฐบาลได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นิติบุคคลรายใหม่สามารถหักค่าใช้จ่ายทางธุรกิจได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่นิติบุคคลรายใหม่จะต้องรับทราบถึงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว รวมถึงการที่ธุรกิจเข้าสู่รูปแบบนิติบุคคลจะทำให้เกิดฐานข้อมูลสำคัญที่ภาครัฐสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างตรงจุด จากนโยบายดังกล่าวได้ส่งผลให้มีธุรกิจที่สนใจเข้าสู่การเป็นนิติบุคคลมากขึ้น โดยระหว่างเดือนม.ค-เม.ย.61 ประเทศไทยมีนิติบุคคลจัดตั้งใหม่จำนวน 25,169 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,584 ราย คิดเป็นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.-เม.ย.60) มีจำนวน 23,585 ราย และแนวโน้มตลอดปีอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 75,000-80,000 ราย ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะต้นทางของธุรกิจจึงเร่งปลูกฝังความรู้และสร้างธุรกิจสีขาวเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล สอดรับกับการสร้างธุรกิจในประเทศไทยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายใน สู่ภายนอกนั่นเอง" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
*******************************************
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                                             ฉบับที่ 108 / วันที่ 4 พฤษภาคม 2561